Součástí projektu Centra komplexní krizové pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí ROSALIN bylo zavádění a pilotní provoz tzv. SOS tlačítek.  Smyslem tlačítek je přivolání pomoci v situaci akutního ohrožení násilí nebo již probíhajícího násilného útoku, zejména pokud oběť násilí nemá jiné zdroje a možnosti, jak kontaktovat policii nebo blízkou osobu.

Z praxe Informačního a poradenského centra ROSA i ze zkušeností obětí domácího násilí, které vyhledaly pomoc v Centru komplexní krizové pomoci ROSALIN vyplývá, že se řada z nich ocitla v situaci, kdy jim násilný partner bránil při nebo po napadení přivolat pomoc Policie ČR nebo někoho blízkého. Mezi strategie, které násilní partneři v těchto situacích používají, patří např. uzamčení bytu / prostoru, kde se s obětí nachází, odebrání klíčů či odebrání nebo zničení mobilního telefonu. Takové situace jsou pro oběti velmi rizikové a mohou být život ohrožující. Mnoho partnerů, kteří se dopouštěli násilí ve vztahu, se snaží udržet si kontrolu a moc na bývalou partnerkou i po rozchodu. Své partnerky pak pronásledují, dochází k opakovaným nevyžádaným kontaktům i na veřejnosti, jež mohou končit i fyzickým napadením oběti.  Oběti se mohou dostat do stavu nouze, kdy si potřebují přivolat pomoc, ale nemají k tomu dostupné prostředky / nástroje.

V současné době nevíme o žádné jiné organizaci nebo službě, která by možnost využití SOS tlačítek obětem domácího a genderově podmíněného násilí nabízela. V minulosti testovala možnost tlačítka/alarmu Policie ČR ve Středočeském kraji, ale po roce pilotního testování od jejich provozu ustoupila, zejména z provozních důvodů.

Vzhledem k tomu, že myšlenka používání SOS tlačítek jako nástroje zvýšení bezpečnosti obětí domácího a genderově podmíněného násilí není v ČR zatím příliš rozšířená, hledali jsme inspiraci a zkušenosti v zahraničí. Organizace ROSA centrum pro ženy, z.s. je odborným garantem mobilní aplikace Bright Sky, která je určena pro oběti domácího násilí ale i jejich blízké. Autor původní britské verze aplikace, policista John Liversidge stojí také za zaváděním bezpečnostních alarmů a tlačítek pro přivolání pomoci ve Velké Británii. Při plánování pilotního testování SOS tlačítek jsme vycházeli také z jeho zkušeností.

V první fázi jsme zvažovali, jaký typ zařízení by byl pro účely zvýšení bezpečnosti obětí domácího a genderově podmíněného násilí vhodný, zejména z hlediska specifických bezpečnostních rizik, které v případech domácího a genderově podmíněného násilí hrozí.  Rozhodli jsme se otestovat SOS tlačítka, která jsou již uživatelsky ověřená u jiné cílové skupiny, konkrétně u seniorů. Výhodou je ověřená kvalita tlačítka a některé specifické funkce, které obsahuje a jež klientky organizace ROSA uváděly, že by tlačítko mělo mít k dispozici, jako např. GPS lokalizaci, funkci detekce pádu (sražení na zem) nebo možnost volání.  První verze tlačítek fungovala spolehlivě po technické stránce, avšak klientkám nevyhovoval jejich vzhled,  je totiž také důležité, aby bylo nenápadné.

Na začátku testování jsme pracovali s možností, že SOS tlačítka budou napojeny na asistenční službu pro seniory, která už je v provozu, s tím, že proškolíme operátory a operátorky asistenční služby ve specificích problematiky domácího a genderově podmíněného násilí a nastavíme s nimi formu spolupráce a předávání informací o klientkách, které budou SOS tlačítko využívat. Ze strany asistenční služby jsme se však setkali s velkými obavami pracovat s oběťmi domácího a genderově podmíněného násilí a odmítnutím spolupráce. Vzhledem k tomu, že jsme v rámci projektu zavedli novou nonstop službu krizového centra, rozhodli jsme se získat program asistenčního plutu a provozovat nonstop asistenční službu pro oběti vlastními silami. K tomu bylo potřeba proškolit všechny pracovnice Centra komplexní krizové pomoci ROSALIN v ovládání asistenčního pultu a následně testovat propojení SOS tlačítek a reaktivitu asistenčního pultu, včetně přesnosti GPS lokalizace.

V další fázi jsme spolu s fungováním obsluhy asistenčního panelu testovali také nový typ SOS tlačítek, který více odpovídal požadavkům a potřebám uživatelek služby.

V roce 2023 probíhalo testování SOS tlačítek, zejména s ohledem na zjišťování přesnosti GPS lokalizace, hlasového propojení a dalších funkcí. V rámci testování první verze SOS tlačítek proběhlo 76 testovacích hovorů a přivolání pomoci. Při testování druhé verze tlačítek proběhlo 128 testovacích hovorů. Do testování byly zapojeny všechny pracovnice krizového centra ROSALIN a 11 klientek krizového centra a azylového domu. V rámci pilotního zkoušení proběhlo zaškolování pracovnic v celkové délce 12 hodin.

Po provedeném pilotním testování jsme identifikovali tyto hlavní výhody používání SOS tlačítek

 • Možnost přivolání pomoci v situacích, kdy žena nemá k dispozici jiné možnosti (telefon, počítač, atd.)
 • Možnost volby, koho chcichce ohrožená žena kontaktovat (až 3 kontakty)
 • Volání na zvolené číslo a hlasové propojení
 • GPS lokalizace
 • Na základě identifikace rizikových faktorů, které provádí pracovnice krizového centra společně s klientkou, získáme unikátní informace o formách násilí, hrozícím riziku opakování násilí a o důležitých charakteristikách násilné osoby (např. zda je ozbrojena, pod vlivem omamných látek apod) i místa kde k napadení došlo (zda se jedná o byt, v jakém patře, jaký je přístup, zda jsou ohroženy i další osoby atd.). Tyto detailní informace můžeme předat Policii ČR a tím přispět k bezpečnějšímu a efektivnějšímu zásahu.

Pro koho jsou SOS tlačítka nejvhodnější?

 • V situacích kdy dochází ke stalkingu, po rozchodu
 • Pro klientky, které jsou na utajeném pobytu pro případ, že by je násilný partner objevil nebo je pronásledoval
 • Pro velmi izolované klientky, které nemají jinou možnost přivolání pomoci

Proč jsou potřeba specifická bezpečnostní opatření pro klientky, ohrožené domácím násilím,  využívající službu krizová pomoc? Hrozí jim více rizikových faktorů a závažnější formy násilí ve srovnání s klientkami odborného poradenství:

 • 94 % klientek zažilo extrémní kontrola a žárlivost
 • 88 % klientek zažilo izolace a omezování
 • 83 % klientek zažilo vyžadování poslušnosti
 • 61 % klientek zažilo nebezpečné pronásledování
 • 28 % klientek bylo znásilněno + 66 % má zkušenost s dalším sexuálním násilím
 • ! 67 % klientek zažilo vyhrožování zabitím
 • ! 44 % klientek zažilo vyhrožování zbraní

MAPA PRACOVIŠTĚ

PODPORUJÍ NÁS