KRIZOVÁ POMOC

Služba krizová pomoc je součástí nového projektu ROSALIN – centrum komplexní krizové pomoci pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí podpořeného Norskými granty.

Působnost služeb centra ROSALIN je celorepubliková.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O KRIZOVÉM POBYTU

ROSALIN – centrum komplexní krizové pomoci disponuje celkem 15 lůžky, na pobytu mohou být současně až 3 klientky se svými dětmi. Informace o možnosti krizové pomoci dostanete na naší bezplatné krizové lince pro ženy oběti domácího násilí 800 60 50 80, což je základní kontakt pro vstup do služby.

K čemu slouží krizový pobyt?

Krizový pobyt je určen pro ženy (a jejich děti) v situaci, kdy jsou akutně ohroženy domácím násilím a jejich setrvání v místě bydliště by pro ně znamenalo ohrožení zdraví nebo života. Krizový pobyt slouží k zajištění bezpečí a vytvoření prostoru, aby mohla žena začít podnikat kroky, které vedou k řešení situace domácího násilí. Krizový pobyt neznamená jen poskytnutí střechy nad hlavou. Jeho nedílnou součástí je také pravidelná spolupráce klientky s pracovnicemi krizového centra na řešení její situace. V průběhu krizového pobytu by měla každý den proběhnout individuální konzultace zaměřená na aktualizaci bezpečnostního plánu, podporu klientky, zajištění jejího bezpečí a bezpečí dětí a pomoc při řešení její situace (podpora při jednání s úřady a institucemi, podání návrhů k soudu apod.).

Pro koho není krizový pobyt určen?

Krizový pobyt není určen pro ženy, které nejsou akutně ohroženy domácím násilím a řeší jinou obtížnou životní situaci (například ztrátu bydlení).

Jak dlouho krizový pobyt trvá?

Krizový pobyt se uzavírá na dobu určitou, maximálně na 7 kalendářních dní.

Kolik krizový pobyt stojí?

Krizový pobyt je pro ženu (a její děti) bezplatný.

Jak se na krizový pobyt dostanu?

Nejprve je potřeba nás kontaktovat telefonicky – na bezplatné lince krizového centra ROSALIN 800 60 50 80. Pracovnice s vámi vyhodnotí vaši situaci a dle toho se s vámi domluví na osobní konzultaci nebo příjmu na krizový pobyt.

Kde se krizový byt nachází?

Z důvodu zajištění klidu a bezpečí klientek a jejich dětí adresu krizového pobytu veřejně nesdělujeme. Kontaktní adresa je sídlo spolku ROSA – centrum pro ženy, z.s., Na Slupi 1483/14, Praha 2.

Platí na krizovém pobytu nějaká zvláštní pravidla?

Ano, během krizového pobytu je třeba dodržovat některá pravidla, která pomohou zachovat bezpečí klientky a jejich dětí. Dodržováním těchto pravidel chrání žena nejen sebe a své děti, ale také další klientky a pracovnice krizového centra. Obecně platí na krizovém pobytu zákaz návštěv, zákaz doprovázení ke krizovému centru. S každou klientkou je také vypracován individuální bezpečnostní plán, který by klientka během pobytu měla dodržovat, aby neohrozila bezpečí své, svých dětí ani pracovnic centra.

Volejte  na bezplatnou krizovou linku pro ženy  oběti domácího násilí 800 60 50 80,
linka je v provozu nonstop.

ROSALIN Centrum komplexní krizové pomoci obětem domácího násilí je specializovaná služba, která se řídí Standardy kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí, jež schválila Rada vlády pro rovnost žen a mužů 28.6.2021.

Centrum ROSALIN poskytuje krizovou pomoc ženám (a jejich dětem), které se ocitly v situaci ohrožení života, zdraví či lidské důstojnosti v důsledku nepříznivé životní situace spojené s domácím / genderově podmíněným násilím a nemohou svoji nepříznivou situaci řešit vlastními silami.

Posláním služby krizové pomoci centra ROSALIN je poskytovat ženám zažívajícím některou z forem domácího/genderově podmíněného násilí bezplatnou krizovou pomoc formou telefonní krizové intervence, krizového pobytu a krizového poradenství v rámci krizového pobytu v zájmu zvýšení jejich bezpečí a zajištění ochrany jejich lidské důstojnosti, zdraví a života.

Cílem krizové služby centra ROSALIN je podpora uživatelek služby ve zvládání krizové situace, zvýšení jejich bezpečí, zvýšení informovanosti o možnostech řešení jejich situace a podpora orientace klientek v jejich právech. Služba krizové intervence směřuje k posílení schopnosti klientek řešit situaci vlastními silami, stabilizaci a začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí.

Krizová služba je poskytována bezplatně. Pobytová krizová služba poskytována maximálně na dobu 7 kalendářních dnů.

Cílovou skupinu tvoří ženy, oběti domácího násilí, v jejichž případě může jít o násilí aktuální, hrozící nebo o pokus o něj.

Pro pobytovou formu

 • ženy, oběti domácího násilí starší 18 let a jejich nezletilé děti,
 • ženy oběti domácího násilí hlášené na území ČR k trvalému pobytu, osoby s uděleným azylem, občané členského státu Evropské unie hlášené na území ČR k pobytu po dobu delší než tři měsíce a další osoby uvedené v § 4 zákona č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách

Pro terénní formu

 • oběti domácího násilí
 • prostřednictvím telefonní linky a mailového poradenství je služba poskytována i pro pracovnice a pracovníky dalších organizací a institucí, kteří se dostávají do kontaktu s oběťmi domácího/genderově podmíněného násilí a pro rodinné příslušníky, přátele či známé z okolí žen, obětí domácího násilí, kteří chtějí takové ženě pomoci nebo se sami v situaci zorientovat

Pobytová krizová služba není poskytována:

 • Jiné než cílové skupině oběti domácího/genderově podmíněného násilí.
 • Ženám, které jsou pod zjevným vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
 • Ženám, které vykazují agresivní chování. Ženám, které mají akutní projevy psychiatrického onemocnění, které zabraňuje poskytnutí služby.

Krizová pomoc centra ROSALIN je poskytována nepřetržitě v rozsahu 24/7. Sídlo krizové pomoci centra ROSALIN je Na Slupi 1483/14, Praha 2.

Telefonická krizová pomoc je poskytována na této adrese nebo ve dvou bytech krizové pomoci s utajenou adresou. Telefonická krizová pomoc je poskytována na bezplatném telefonním čísle 800 60 50 80.

Pobytová krizová pomoc je poskytována ve dvou bytech krizové pomoci s utajenou adresou.

A) telefonická krizová pomoc

O možnosti využít telefonickou krizovou pomoc na bezplatné lince 800 60 50 80 se zájemkyně o službu mohou dozvědět prostřednictvím webových stránek www.rosacentrum.cz, www.stopnasili.cz, na sociálních sítích, v aplikaci Bright Sky, z veřejných informačních zdrojů nebo na základě doporučení pomáhajících organizací a institucí.

Dohoda o poskytnutí služby telefonní krizové intervence je rámována ze strany poskytovatele provozováním služby a ze strany klientky/ klienta je projevena vůlí kontaktovat bezplatnou krizovou linku ROSALIN.

Službu krizové linky ROSALIN pro oběti domácího/genderově podmíněného násilí mohou využít také pracovnice a pracovníci institucí a organizací poskytující služby obětem domácího/genderově podmíněného násilí a rodinní příslušníci, přátelé či známí z okolí žen, obětí domácího/genderově podmíněného násilí, které/kteří chtějí takové ženě pomoci nebo se sami v situaci zorientovat.

Služba krizové linky ROSALIN není určena pro násilné osoby a není určena ani k poskytování jakýchkoli informací o osobách, které se na bezplatnou krizovou linku nebo jiné služby centra ROSALIN obrátily.

V úvodu hovoru je volající informován o poslání a cílech linky a ověřuje si, zda volající osoba spadá do cílové skupiny služby. V případě, že volající nespadá do cílové skupiny, je odkázán/a na jinou adekvátní službu.

V případě, že volající spadá do cílové skupiny, zjišťuje pracovnice centra důvod volání, informace o aktuální situaci a společně s volající osobou formuluje zakázku hovoru.

Klientky volající na bezplatnou krizovou linku ROSALIN mohou vystupovat anonymně. V případě zájmu klientky o krizový pobyt, vyhodnocení vhodnosti přijetí a kapacitních možností krizového pobytu je klientka požádána o sdělení jména, příjmení a telefonního kontaktu.

Služba telefonní krizové linky ROSALIN je klientkám k dispozici jednorázově nebo opakovaně po dobu vyřešení jejich krizové situace.

Hovory na krizové lince ROSALIN nejsou nahrávány. Obsah a průběh každé telefonní konzultace je však konzultantkou zaznamenán v interním systému.

Služby krizové linky jsou poskytovány v českém jazyce. V případě potřeby je možné s klientkou domluvit datum a čas telefonní konzultace na dobu, kdy bude linku obsluhovat pracovnice, která může poskytnout telefonní krizovou intervenci v anglickém jazyce.

B) Pobytová krizová služba

O možnosti využít pobytovou krizovou službu se zájemkyně o službu mohou dozvědět na bezplatné lince 800 60 50 80, prostřednictvím webových stránek www.rosacentrum.cz, www.stopnasili.cz, na sociálních sítích, v aplikaci Bright Sky, z veřejných informačních zdrojů nebo na základě doporučení pomáhajících organizací a institucí.

Pobytová krizová služba je poskytnuta pouze na základě předchozího telefonního kontaktu ohrožené ženy na lince 800 60 50 80.

Pracovnice krizové linky vyhodnotí situaci volající zájemkyně o službu a posoudí aktuální rizikové faktory a míru ohrožení.

Kritéria přijetí ke krizovému pobytu:

 • Zájemkyně o službu spadá do cílové skupiny
 • Je přímo ohrožená na životě, zdraví či lidské důstojnosti v důsledku domácího/genderově podmíněného násilí
 • Existuje riziko opakování, pokračování či eskalace domácího/genderově podmíněného násilí
 • Existuje riziko vzniku či pokračování dalších negativních důsledků domácího/genderově podmíněného násilí na oběť a/nebo její děti

V případě, že zájemkyně o službu splňuje kritéria přijetí ke krizovému pobytu a volná kapacita krizového pobytu umožňuje přijetí zájemkyně (a jejích dětí), je s ní smluven čas a místo vstupní konzultace pro přijetí ke krizovému pobytu. Bez předchozí telefonické domluvy není příjem ke krizovému pobytu možný.

Pracovnice se zájemkyní o službu během telefonátu sestaví plán pro bezpečný odchod na krizový pobyt.

Na krizovém pobytu klientky (a jejich děti) nemohou vystupovat anonymně. Při příjmu ke krizovému pobytu je klientka povinna sdělit jméno, příjmení a datum narození (své i nezletilých dětí v případě, že jsou k pobytu přijímány společně s matkou) a číslo občanského průkazu. S osobními údaji je nakláno dle metodiky ochrany osobních údajů v souladu s platnou legislativou ČR.

Komplexní krizová pomoc centra ROSALIN sestává z nonstop krizové telefonní linky, chatového a v případě potřeby krizového pobytu pro ženy zažívající domácí/genderově podmíněné násilí. Krizový pobyt zahrnuje také odborné krizové poradenství specializované na problematiku domácího/genderově podmíněného násilí. Poskytované služby zahrnují krizovou intervenci, psychosociální podporu, identifikaci rizikových faktorů, sestavení bezpečnostního plánu, který nasedá na aktuální situaci klientky a odborného posouzení individuální míry rizika pokračování či eskalace domácího/genderově podmíněného násilí, podpory emočního zpracování aktuální krizové situace, posílení kompetence klientek řešit aktuální situaci a zvýšení informovanosti o dostupných právních a systémových možnostech pro zvýšení bezpečí klientky (a jejích dětí v případě, že je to relevantní) a dalších kroků vedoucích k životu bez násilí.

Telefonní krizová linka 800 60 50 80 má maximální kapacitu 3 současně probíhajících hovorů.

V případě vážného ohrožení života či zdraví volající osoby, pokud má konzultantka informace o místě pobytu dané osoby, postupuje v souladu s platnou legislativou a přivolá na místo adekvátní pomoc.

Uživatelka služby krizové telefonní intervence je upozorněna, že řešení její situace může vyžadovat různé kroky a další spolupráci. V souvislosti s tím jí je nabídnuta dle místa jejího bydliště další spolupráce v rámci Informačního a poradenského centra ROSA nebo jsou jí předány kontakty na specializované služby pro oběti domácího/genderově podmíněného násilí v místě/blízkosti jejího bydliště. V případě akutního ohrožení a vyhodnocení rizikových faktorů jí může být nabídnut krizový pobyt v centru ROSALIN.

Krizový pobyt je určen pro ženy (a jejich nezletilé děti), které se ocitly v situaci akutního ohrožení zdraví nebo života v důsledku domácího/genderově podmíněného násilí. Služba není určena k řešení bytové problematiky nebo krizových situací způsobených jinou nepříznivou životní situací, než je domácí/genderově podmíněné násilí (např. jiná akutní psychická krize, bezdomovectví apod.).

Mezi základní činnosti poskytované krizovou pobytovou službou patří krizová intervence a specializované odborné poradenství pro oběti domácího/genderově podmíněného násilí. Podpisem smlouvy o poskytnutí krizového pobytu klientka souhlasí s tím, že bude spolupracovat s pracovnicemi centra ROSALIN v rámci individuálních konzultací na dalším řešení její situace. O této skutečnosti je klientka informována před podpisem smlouvy o poskytnutí krizového pobytu. Po ukončení krizového pobytu může klientka bezplatně využívat služby odborného sociálního poradenství v Informačním a poradenském centru ROSA. V případě, kdy to situace klientky vyžaduje, klientka splňuje podmínky přijetí k pobytové službě v azylovém domě ROSA pro oběti domácího násilí a umožňují to kapacity azylového domu ROSA, může být klientka (a její nezletilé děti) v průběhu nebo po ukončení krizového pobytu v centru ROSALIN přijata do azylového doma ROSA s utajenou adresou.

Provoz centra ROSALIN se řídí standardy a provozním řádem pracoviště v souladu s etickým kodexem.

Pracovnice centra ROSALIN splňují požadavky odbornosti stanovené zákonem 108/2006 Sb.o sociálních službách a jsou vyškoleny ve specificích práce s oběťmi domácího/genderově podmíněného násilí.

Principy

Domácí násilí je chápáno jako zásadní porušování základních lidských práv a je neakceptovatelné v jakékoli podobě.

Intervence a přístupy k problematice domácího násilí zohledňují nerovnováhu moci mezi těmi, kdo používají násilí a těmi, kdo násilí zažívají a také jejich nerovnoměrné zastoupení z hlediska pohlaví (ženy se stávají oběťmi domácího a genderově podmíněného násilí častěji než muži).

Při poskytování služeb obětem DN je plně respektováno jejich právo na sebeurčení a svobodné rozhodování o jejich dalším životě.

Společným cílem všech intervencí specializovaných služeb pro oběti DN je ukončení aktuálního násilí, prevence jeho opakování a pomoc při zajištění bezpečí oběti a dětí, které jsou násilím ohroženy.

Nedílnou součástí poskytovaných specializovaných sociálních služeb je systematická identifikace a management rizik opakování a eskalace násilí, včetně sestavení individuálního bezpečnostního plánu a informování o právních možnostech řešení dané situace.

Poskytované odborné poradenství pro oběti DN vychází z identifikace potřeb oběti, z jasného pojmenování násilného jednání, je stranící (neutrální postoj vede k bagatelizaci násilí) a je založeno na empatii, důvěře, podpoře a posílení schopností a sebevědomí. Důraz je kladen na posílení vlastního rozhodování oběti.

Pravidla odmítnutí zájemkyně o službu

 1. A) telefonická krizová pomoc

V případě, že volající nespadá do cílové skupiny, předá pracovnice ve službě kontakty na odpovídající jiné zařízení.

V případě, že volá osoba, která se dožaduje informací o uživatelkách služby, např. (ex)partner/manžel uživatelky služby, je informován o povinnosti pracovnic zachovávat mlčenlivost a nesdělovat žádné informace o uživatelkách služby.

V případě, že volá pracovník/ce instituce nebo jiné organizace pro oběti domácího/genderově podmíněného násilí, informuje ho/ji pracovnice ve službě o povinnosti pracovnic zachovávat mlčenlivost a předají mailovou adresu případně adresu datové schránky, kam mohou dotaz či žádost oficiálně zaslat.

 1. B) Pobytová krizová služba

Pracovnice ve službě mohou zájemkyni odmítnout v průběhu telefonického hovoru, nespadá-li zájemkyně o službu do cílové skupiny, nesplňuje kritéria přijetí či sdělí-li svoji zakázku, která se neslučuje se službami poskytovanými centrem ROSALIN,  nebo v průběhu vstupní konzultace při přijetí ke krizovému pobytu, pokud pracovnice identifikují jinou překážku, bránící uzavření smlouvy o krizovém pobytu. O této skutečnosti provedou záznam do interního systému. Klientka (projeví-li zájem) je službou přesměrována na odpovídající zařízení. Zájemkyni o krizový pobyt mohou pracovnice centra ROSALIN odmítnout, pokud se dostaví pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, projevuje se agresivním chováním nebo vykazuje známky akutního duševního nebo infekčního onemocnění a její stav si vyžaduje primárně jiný druh péče.

Práva uživatelek služeb centra ROSALIN:

 • Právo na srozumitelné informace o poskytovaných službách a o způsobu nakládání s osobními údaji
 • Právo na důvěrnost sdělených informací
 • Právo čerpat bezplatně telefonickou / pobytovou krizovou službu, pokud tomu nebrání jiný interní předpis, standardy nebo metodiky organizace ROSA centrum pro ženy, z.s.
 • Právo vyjadřovat svobodě své potřeby, postoje, názory
 • Právo podat stížnost na fungování služby
 • Právo zůstat v anonymitě v případě využití služby telefonní krizové intervence nebo chatu
 • Právo na sebeurčení a rozhodování o způsobech řešení náročné životní situace – informace od pracovnic centra ROSALIN jsou vždy jen doporučením, klientka se vždy rozhoduje sama
 • Právo na respekt a úctu
 • Právo kdykoli ukončit poskytování služby, v případě krizového pobytu je toto právo vázáno na povinnost řádně předat místo krizového pobytu a klíče od krizového pobytu

Možnost sebeurčení a rozhodování o způsobech řešení náročné životní situace – informace od pracovnic jsou vždy jen doporučením, klientka se vždy rozhoduje sama

Povinnosti uživatelek služby centra ROSALIN

 • Respektovat interní předpisy centra ROSALIN a organizace ROSA – centrum pro ženy, z.s.
 • Aktivně se podílet na řešení své situace
 • Nebýt pod vlivem omamných a psychotropních látek včetně alkoholu
 • Respektovat stanovenou délku konzultace a sjednané termíny konzultací
 • Uživatelky služby nemají právo pořizovat si audio nebo videonahrávky z telefonátů nebo osobních konzultací

V rámci krizového pobytu mají uživatelky služby navíc tyto povinnosti:

 • respektovat zákaz návštěv v krizovém bytě
 • dodržovat individuální bezpečnostní plán
 • dodržovat domovní řád krizového pobytu
 • respektovat zákaz kouření, alkoholu a jiných omamných látek v prostorách krizového bytu a centra ROSALIN
 • uživatelky služby (a jejich děti) nesmí ohrožovat personál a jiné uživatelky služby nevhodným, agresivním nebo společensky nepřijatelným chováním a jednáním, infekčními nemocemi apod.
 • průběžně informovat pracovnice centra ROSALIN o nových skutečnostech, které jsou významné pro poskytování péče a které ovlivňují jejich aktuální psychický a zdravotní stav, stejně jako informace relevantní k vyhodnocování rizik a bezpečnostnímu plánu

Uživatelky služby (a jejich děti) nesmí poškozovat majetek a zařízení centra.

Příjem klientek probíhá v sídle ROSA – centrum pro ženy.

Krizová lůžka jsou umístěna ve dvou samostatných bytových jednotkách na utajených adresách.

Jeden byt je kapacitně určen pro jednu ženu a max.3 děti (garsonka s kuchyňkou a koupelnou s WC) – 4 lůžka. Přístup není bezbariérový.

Druhý byt má dispozici 4 + 1 a disponuje 11 krizovými lůžky (8 dospělých a 3 dětská), pracovnou krizového centra, zázemím pro pracovnice, plnohodnotně vybavenou kuchyní, koupelnou s WC a dalším samostatným WC pro pracovnice centra. Přístup není bezbariérový, dům má velmi malý výtah).

Prostory pracovny jsou vybaveny kancelářským nábytkem, počítačem, tiskárnou, sezením pro konzultace.

Oba krizové byty jsou vybaveny kuchyňským zařízením včetně vařiče, nádobím, ledničkou, pračkou.

KONTAKTY

Adresa krizových bytů je utajena,
příjem klientek probíhá na kontaktní adrese: Na Slupi 1483/14, Praha 2
Telefon : 800 60 50 80 (nonstop)

Mail: info@rosacentrum.cz
Web: www.rosacentrum.cz
Právní forma: spolek
IČO: 68405359
Datová schránka: runrmkd

MAPA PRACOVIŠTĚ

PODPORUJÍ NÁS