AZYLOVÝ DŮM  S UTAJENOU ADRESOU
pro ženy oběti domácího násilí a jejich děti

ROSA – Azylový dům s utajenou adresou je registrovaná sociální služba.

ROSA – Azylový dům s utajenou adresou je služba poskytovaná ohroženým ženám – obětem domácího násilí a jejich dětem organizací ROSA – centrum pro ženy, z.s. V  azylovém domě mohou ženy aktuálně ohrožené násilím v rodině najít bezpečí a klid pro další řešení jejich situace.  K pobytu jsou přijímány ženy s dětmi i bez dětí. Do azylového domu jsou přijímány pouze ženy, které řeší aktuálně situaci násilí v rodině. Nikoliv ženy, které potřebují řešit bytovou otázku.  Azylový byt slouží jako následná pomoc. Ženy, které jsou v azylovém bytě, musí být více samostatné.   Služba ROSA – Azylový dům s utajenou adresou je financována v rámci programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy.

Služba ROSA – azylový dům s utajenou adresou  pro ženy oběti domácího násilí v nepříznivé sociální situaci aktuálně ohroženým domácím násilím umožňuje ženám a jejich dětem zajistit formou pobytové služby bezpečí před násilným partnerem.   Služba poskytuje nejen ubytování, ale i odbornou  péči formou sociálně právního a sociálně psychologického  poradenství  tak,  aby se klientky dokázaly vyrovnat  s prožitým násilím a vrátit se zpět do života bez násilí a vést samostatný život.

Služba azylové ubytování je  Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy.

 • Služba ROSA – azylový dům s utajenou adresou   poskytuje ženám:
  • Ochranu a  bezpečí před napadením násilným partnerem
  • Odborné poradenství s cílem pochopení cyklu násilí a sociálně právní podporu pro uplatnění zákonných nároků
  • Podporu a posílení formou skupinových setkání
  • Přípravu na návrat do života bez násilí  a posilování klientek, aby nalezly  sílu a pomalu vlastními silami dokázaly  svou situaci změnit.

  Specializovaný azylový dům pro ženy, oběti domácího násilí a jejich děti poskytuje bezpečné prostředí, kde mohou žít beze strachu z násilí. Specializovaný azylový dům poskytuje odborné služby a splňuje bezpečnostní opatření. Základním principem práce s oběťmi domácího násilí je závazek hájit jejich práva a posilovat je k samostatnému a důstojnému životu bez násilí.

 • Cílovou skupinou azylového ubytování s utajenou adresou jsou ženy – oběti domácího násilí a jejich děti aktuálně ohrožené na životě násilným partnerem, které se ocitají v nepříznivé sociální situaci, a nejsou po určitý čas schopny zvládnout situaci vlastními silami
  Pobytová služba  je poskytována :
  • ženám aktuálně ohroženým na životě násilným partnerem a skrývajícím se před násilnou osobou
  • dospělým  ženám starší 18 let bez dětí či s maximálně 3 dětmi do 15 let věku
  • ženám hlášeným v ČR k trvalému pobytu,   s uděleným azylem, občankám členského státu Evropské unie hlášeným  na území ČR k pobytu po dobu delší než tři měsíce a dalším  osobám  uvedeným  v § 4 zákona č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách
  • jednoznačně  vysloví zájem o nabízenou sociální službu a o aktivní spolupráci na změně své sociální situace
  • nebyla jim vypovězena Smlouva o poskytnutí služby týkající se předchozího pobytu v azylovém domě z důvodu porušování povinností vyplývající ze Smlouvy v době kratší než 6 měsíců
  Pobytová služba není poskytována ženám:
  •  pokud jejich zdravotní stav vyžaduje poskytnutí  ústavní péče ve zdravotnickém  zařízení
  • nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
  • jejich stav a chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
  • jsou nesoběstačné v základní sebeobsluze (nutná pomoc jiné fyzické osoby)

  Zařízení není bohužel v současné době bezbariérové.

 • 9 pokojů v azylovém domě pro matky maximálně s třemi dětmi a 3 pokoje v azylových bytech
 • celkový počet lůžek služby je 35 včetně dětských

Příjem klientek probíhá vždy na základě telefonického objednání a vstupní konzultace na kontaktní adrese ROSA, Podolská 242/25, Praha 4.

Azylový dům ROSA má utajenou adresu a proto veškerá komunikace probíhá přes kontaktní adresu služby ROSA:  Podolská 242/25, Praha 4. Do centra ROSA zároveň není kvůli bezpečnostním pravidlům umožněn vstup bez objednání  „z ulice“ a proto  zájemkyně  o azylové ubytování (ženy, oběti domácího násilí) vždy kontaktují telefonicky nejprve vedoucí azylového domu na tel. 736 739 467, sdělí svou zakázku a mohou se objednat na určitou hodinu. Základní informace mohou být poskytnuty i na telefonické lince poradenského centra ROSA 241 432 466.

Klientky (ženy – oběti domácího násilí a jejich děti)  jsou  přijímány do azylového domu s utajenou adresou na základě vstupního pohovoru, případně dalších doplňujících konzultací, které probíhají na adrese Podolská 242/25, kdy  je na konzultaci vyhodnocena míra ohrožení na životě a zdraví násilným partnerem.

Na službu není ořadníck, vždy záleží na míře ohrožení klientky. Do azylového domu jsou vzhledem ke krajské působnosti přijímány  ve více než 70 % ženy s bydlištěm v hl.m.Praze.

 • Služba  ubytování  je poskytována nepřetržitě
 • Konzultace probíhají  v domluvených termínech v konzultačních hodinách
 • Základní poskytované služby v azylovém domě:– pobytová služba:Dle zákona je poskytována maximálně na dobu nepřesahující jeden rok, nejprve na zkušební dobu 1 měsíce.– pomoc při zajištění stravy:Klientky mají k dispozici vlastní kuchyňský kout s ledničkou a vestavěným vařičem, nádobím. Klientkám je zajištěno veškeré zázemí k přípravě stravy.– pomoc při uplatňování práv: sociálně právní poradenství, sociálně terapeutické poradenství:Klientka má přidělenu tzv. klíčovou pracovnici (sociální pracovnici). Ta provází ženu i děti během celého jejich pobytu, sestavuje s klientkou Individuální plán. Ženy mohu využít nabídky služeb při sepisování soudních návrhů a konzultací zaměřených na sociálně právní problematiku. Klientkám pomáháme s vyřízením zejména dávek hmotné nouze a státní sociální podpory. Mají možnost se obrátit na sociální pracovnice azylového domu, které jim pomohou se zorientovat v možnostech sociálních služeb a sociálního zabezpečení. Ženy se na nás mohou obrátit i s žádostí o doprovod na úřad či k soudu. Klientkám pomáháme v hledání bydlení, zaměstnání, vyřizování úředních listin či jiných materiálů a podporujeme je v jiných pro ně náročných situacíchV azylovém domě dále poskytujeme:
  • Klientky v AD jsou povinny se jedenkrát týdně účastnit pravidelné  provozní skupiny, kde jsou řešeny převážně otázky organizační povahy a chodu azylového domu.
  • Sociálně terapeutické skupiny.
  • Dětské skupiny.
  • Kluby pro maminky s dětmi.
  • Individuální psychologické konzultace pro ženy.
  • Podle možností azylového domu jsou pořádány: různé kulturní akce, výlety, tematické diskuze, semináře, pomoc s hlídáním dětí.

  Klientky v azylovém domě navštěvují  jednou týdně  provozní skupinu.  Klientkám je podle individuálních plánů poskytováno odborné poradenství: sociálně terapeutické, psychosociální, sociálně právní poradenství, právní poradenství. V případě kapacitních možností je ženám nabízena pomoc   psycholožky, dětské psycholožky, právničky.

  Klientkám je zajištěno zprostředkovávání navazujících služeb, je jim poskytována pomoc při vyřizování jejich záležitostí: případná změna školky a školy dětí z důvodu rizika ohrožení bezpečí či života klientky, pomoc při jednání s úřady, pomoc při svěřování dětí do péče, pomoc při rozvodu, doprovod na policii, k soudu, na sociální odbory. Služba azylové ubytování  poskytuje podporu při hledání vlastního bydlení, nového zaměstnání. Klientky mají v případě zájmu  možnost účastnit se skupinové práce, ve specializovaných skupinách jsou ženám nabízeny  služby pro posílení osobnosti, psychického stavu. Dětem, které byly svědky násilí, jsou v případě potřeby a kapacitních možnostech zařízení poskytovány individuální konzultace dětské psycholožky, herní terapie, muzikoterapie, výtvarné dílničky.

 • Cena za ubytování v azylovém domě:

  Za azylové ubytování musí ženy částečně platit (maximální cenu za den pobytu stanovuje prováděcí vyhláška č. 505 k zákonu č. 108/2006 o sociálních službách). Od 1.10.2022 je stanovena cena  za den pobytu takto:

  • klientka platí za den pobytu v azylovém domě 150,-  Kč
  • v případě matky s dětmi je cena stanovena na 120,- Kč za matku a 60,- Kč za každé dítě za den pobytu
  Cena za ubytování v azylových bytech:
  • klientka platí za den pobytu v azylovém bytě 150,- Kč
  • v případě matky s dětmi je cena stanovena na 120,- Kč za matku a 80,- Kč za každé dítě za den pobytu.
  Platby klientek za donesené spotřebiče, tisk, kopírování, praní v azylovém domě:

  S platností od 1.10.2022  klientky platí za spotřebiče, které si buď samy přinesly a nebo jsou majetkem spolku ROSA, ale nejsou součástí standardního vybavení pokoje.

  • notebook 150 Kč
  • rádio/CD přehrávač 50 Kč
  • nabíječka 0,-
  • kopírování a tisk z PC 2,- Kč za stránku pokud se obsah netýká poskytované služby
  • Praní a sušení prádla:
   pračka cyklus 40-60st.    20,-Kč,
   pračka cyklus 90st.           25,- Kč,
   sušička                                 30,-Kč

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

 • Azylový dům vypadá, jako každý jiný. Mezi ostatními domy, byste ho nepoznali. Z důvodu bezpečí a klidu pro naše klientky je azylový dům s utajenou adresou. Kontaktní adresa utajeného azylového domu je Podolská 242/25, Praha 4, 147 00. Adresu domu nezná ani policie, soud či orgán sociálně právní ochrany dětí. Čím méně lidí o utajeném azylovém domě ví, tím bezpečněji se mohou klientky cítit a nemusí se bát, že je agresor najde.  Z důvodu utajení, klidného a bezpečného bydlení, náš azylový dům neposkytuje krizová lůžka.
 • Před vstupem do azylového domu se žena musí vždy zúčastnit vstupní konzultace s vedoucí služby na kontaktní adrese v  Podolské ulici č. 242/25, Praha 4, 147 00, kam se telefonicky objedná na tel.: 736 739 467. Následně po vyhodnocení situace a konzultaci s vedoucí azylového domu, může být přijata do utajeného azylového domu. Odchod do bezpečí se plánuje, protože období odchodu od násilného partnera je jedno z nejnebezpečnějších.
 • Do azylového domu jsou přijímány ženy, které jsou obětí domácího násilí a to jak fyzického tak i psychického, které jsou chováním partnera nebo manžela aktuálně ohroženy na životě.
 • Azylový dům nejsou jen čtyři holé stěny a střecha nad hlavou. Utajený azylový dům je specializovaným zařízením, jehož cílem je poskytnout ženám ochranu a bezpečí, posílit je, aby překonaly pocit bezmoci a podpořit je tak, aby mohly znovu žít plnohodnotný život. V  azylovém zařízení poskytujeme různé služby, které mohou klientky využívat.

 • Po příchodu do azylového domu je s klientkou i jejími dětmi probrán bezpečnostní plán a bezpečnostní pravidla azylového domu.Bezpečnostní plán je s klientkou průběžně vyhodnocován a upravován dle jejích potřeb. S klientkou pracujeme i na vypracování a průběžném hodnocení jejího individuálního plánu. Budova azylového domu je pro větší bezpečí monitorována kamerovým systémem. Klientky mají k dispozici mobilní telefon zajišťovaný organizací a mají tak možnost ho v případě potřeby využívat. Z důvodu utajení není možné, aby klientka sdělovala, kde je azylový dům, a to ani rodině či přátelům. Rovněž si do azylového domu nemůže zvát návštěvy. Ona ani děti nemohou být nikým k azylovému domu doprovázeny. Vzhledem k nabízeným službám telefonními operátory, jako je např. vyhledávání, lokalizace, doporučujeme klientkám změnu původní  SIM karty telefonu, aby je partner takto nenašel. Klientky tak nechrání pouze sebe, ale i ostatní ženy v zařízení.
 • Po příchodu do azylového domu je s klientkou i jejími dětmi probrán bezpečnostní plán a bezpečnostní pravidla azylového domu.Bezpečnostní plán je s klientkou průběžně vyhodnocován a upravován dle jejích potřeb. S klientkou pracujeme i na vypracování a průběžném hodnocení jejího individuálního plánu. Budova azylového domu je pro větší bezpečí monitorována kamerovým systémem. Klientky mají k dispozici mobilní telefon zajišťovaný organizací a mají tak možnost ho v případě potřeby využívat. Z důvodu utajení není možné, aby klientka sdělovala, kde je azylový dům, a to ani rodině či přátelům. Rovněž si do azylového domu nemůže zvát návštěvy. Ona ani děti nemohou být nikým k azylovému domu doprovázeny. Vzhledem k nabízeným službám telefonními operátory, jako je např. vyhledávání, lokalizace, doporučujeme klientkám změnu původní  SIM karty telefonu, aby je partner takto nenašel. Klientky tak nechrání pouze sebe, ale i ostatní ženy v zařízení.
 • Rozhodně ne. Klientky jsou podporovány a vedeny k samostatnosti a odpovědnosti za své chování. Proto je k nim tak přistupováno. Většina omezení je klientce jen doporučena a to v souvislosti s její bezpečností a řešením její současné situace. Na klientce pak je, jak ona sama situaci vyhodnotí a zda tímto způsobem své jednání upraví. V azylovém domě je dodržován noční klid po 22:00 hodině. Neznamená to ovšem, že musí ženy již spát, ale že je nutné být tišší a nerušit ostatní, zejména děti, které většinou spí. Jedinými povinnostmi, které ženy musí dodržovat jsou základní bezpečnostní prvky pro udržení utajenosti azylového domu a účastnit se jednou týdně skupinové sociálně terapeutické skupiny a domluvených konzultací s pracovnicemi zařízení (konzultace se domlouvá dle času a zájmu klientek a možností zařízení). Jinak je na ženách a jejich dětech, jak budou trávit svůj čas, kdy a co budou dělat.
 • Velice často se ženy svěřují, že v násilném vztahu zůstávají či zůstávaly kvůli dětem, že by s nimi asi děti do azylového domu nechtěly a nebo mají obavy, aby děti nepřišly o svůj komfort, který mají doma. Pro děti, přestože se tak tváří, není důležitý jejich komfort, ale pocit bezpečí a klidu. Po příchodu do azylového domu děti většinou reagují na stav matky. Oběma chvíli trvá, než si na nové prostředí zvyknou. Po chvíli se ale zklidní jak ženy, tak i jejich děti. Děti se učí, že násilí není normální a že se tak nikdo nesmí chovat k nim ani k jejich mámě. Mnohdy jsou to právě děti, kdo matku nabádá k odchodu od násilného partnera, protože slyší, jak jeho mámě táta vyhrožuje zabitím. Mají o ni velký strach. Když máma není doma, mnohdy jsou terčem útoky ony samy. Pobyt v azylovém domě s utajenou adresou pro ně není jednoduchý už jenom proto, že musí opustit svůj domov, protože doma není bezpečí. Ale i proto, že si do utajeného azylového domu nemohou vzít žádnou návštěvu nebo kamaráda. Nemohou ani nikomu říci, kde nyní bydlí nebo se nechat doprovodit. I přesto je  pobyt v azylovém domě pro děti pozitivní v tom, že jsou v klidu a bezpečí. V případě matčina zájmu se mohou děti zúčastnit individuální konzultace s dětskou psycholožkou. I azylový dům se snažíme co nejvíce přizpůsobit dětem a ulehčit jim tak složitou životní situaci alespoň v zázemí, které jim můžeme poskytnout. Děti tak mají v azylovém domě hernu, studovnu, pohádkové a dobrodružné DVD, knihy, počítač ke studiu i k trávení volného času a podle možností jsou pořádané různé tématické akce pro matky s dětmi nebo jen pro děti. Akce se odehrávají jak v domě tak i mimo něj, např. výlety.
 • Z počátku je azylové ubytování poskytováno na zkušební dobu 1 měsíce a poté se pobyt prodlužuje. Ze zákona lze pobyt prodloužit na dobu zpravidla nepřesahující 1 rok.  Ne vždy se ale problematická rodinná situace ženy vyřeší během této doby a tak ženám v azylovém domě pomáháme s hledáním jiného bydlení či možností návratu do svého původního bydliště. Klientky se snažíme připravit na nový život bez násilí. I po odchodu z azylového domu k nám mohou ženy dále docházet do Informačního a poradenského centra ROSA na konzultace. Podporujeme a pomáháme tak ženám i v budování nového života.  Ženy mohou z azylového domu odejít kdykoliv se pro to rozhodnou. Vše je na jejich uvážení.

KONTAKTY

Adresa azylového domu je utajena, příjem klientek probíhá na kontaktní adrese: Na Slupi 1483/14, 128 00 Praha 2
Telefon na vedoucí služby (příjem klientek): 736 739 467 (pondělí až pátek 9 -16 hodin)
Mail: azyl@rosacentrum.cz (vedoucí azylového domu)
Web: www.rosacentrum.cz
Právní forma: spolek
IČO: 68405359
Datová schránka: runrmkd

Služba azylové ubytování je financována prostřednictví: „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2022.  Registrační číslo:  CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073 

MAPA PRACOVIŠTĚ

PODPORUJÍ NÁS