ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

ROSA – Informační a poradenské centrum pro ženy oběti domácího násilí je registrovaná sociální služba (odborné sociální poradenství).

V ROSA – Informačním a poradenském centru pro ženy oběti domácího násilínabízíme ženám bezplatné jednorázové i dlouhodobé odborné sociální poradenství.

Naše služba je zaměřena na ženy, oběti domácího násilí, kterým můžeme nabídnout osobní sociálně terapeutické, psychosociální a sociálně právní poradenství. Telefonické a internetové poradenství je poskytováno i pro rodinné příslušníky, přátele či známé z okolí žen, obětí domácího násilí, kteří chtějí takové ženě pomoci nebo se sami v situaci zorientovat.

Ke konzultacím je vždy nutné se předem objednat na tel. +420 241 432 466.

Vzhledem k bezpečí ostatních obětí domácího násilí není možný vstup do centra bez objednání.

Konzultace probíhají v po a út 9 -18, st a čt 9 -16, pá 9 -14.

VŠECHNY SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY V SOULADU S ETICKÝM KODEXEM SPOLKU ROSA.

 • Bezplatnost
 • Mlčenlivost
 • Klientka spolurozhoduje o délce trvání poskytování služeb (konzultace jsou poskytovány opakovaně, podle potřeby klientky)
 • Poradkyně jsou na straně oběti (toto kritérium je stěžejním pilířem pro vytvoření důvěry v poradenském vztahu a při prevenci sekundární viktimizace oběti)
 • Individuální konzultace jsou poskytovány týmem poradkyň
 • Ženy pomáhají ženám – v poradenství pracují se ženami, oběťmi násilí pouze ženy
 • Násilí není nikdy soukromou záležitostí, ale je vždy veřejným problémem. Proto by násilí odehrávající se v soukromé sféře nemělo být podceňováno a nemělo by s ním být zacházeno jako s méně nebezpečným.
 • Oběti domácího násilí mají právo na adekvátní pomoc a podporu jednotlivých institucí a organizací.
 • Bezpečí obětí musí být prvořadým zájmem všech koordinovaných intervencí.
 • Oběti nejsou odpovědné za násilí a pro násilí neexistuje žádná omluva.
 • Instituce by se měly vyvarovat jakéhokoli obviňování a diskriminace obětí.
 • Násilí musí být zastaveno a pachatel musí být veden k odpovědnosti za své násilné chování.

Poslání služby odborné sociální poradenství v Informačním a poradenském centru ROSA je poskytovat bezplatné odborné sociální poradenství v oblasti  domácího násilí (tj. sociálně právní poradenství, sociálně terapeutické poradenství, psycho sociální poradenství a případně právní poradenství) ženám obětem domácího násilí v nepříznivé sociální situaci tak, aby se lépe orientovaly ve svých právech, nalezly odvahu a schopnost řešit svoji situaci, pochopily cyklus násilí  a byla posílena jejich ochrana před dalším násilím v rodině. Služba směřuje k posilování schopnosti řešit situaci vlastními silami, stabilizaci a začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí.

 • poskytovat ženám, obětem domácího násilí bezplatně informace o možnostech a formách pomoci a nezbytnou psychickou podporu
 • poskytování odborného  poradenství  formou psychosociálních a  sociálně terapeutických konzultací, jejichž cílem je seznámit ženy s problematikou násilí v rodině tak, aby pochopily v jaké situaci se nyní nachází, jaké jsou  techniky chování násilných partnerů, cyklus násilí a dopady násilí v rodině na jejich děti.
 • posílení schopností a sebevědomí klientky, odborná pomoc při zpracování traumatu způsobeného prožitým násilím, v případě potřeby poskytnutí  krizové intervence
 • zajištění bezpečí klientky a dětí, které se staly svědky domácího násilí nebo by násilím v rodině mohly být ohroženy, identifikovat rizikové faktory a vypracování bezpečnostního plánu
 • podpora pro uplatnění zákonných nároků  formou  sociálně právních konzultací, včetně právních informací  ve věci samotného násilí v rodině, tak i státní sociální podpory a pomoci při komunikaci s úřady, Policií či soudem, zejména pak formou písemných zpráv z probíhajících konzultací v IPC
 • nezbytná právní pomoc  formou pomoci se sepisováním návrhů k soudu a bezplatných  právních konzultací (prostřednictvím nabídky konzultací s advokátkou)
 • pomoc při sociálním začleňování osob ohrožených domácím násilím do běžného života bez přítomnosti násilí
 • ženy, oběti domácího násilí, v jejichž případě může jít o násilí aktuální, hrozící nebo o pokus o něj
 • ženy, které zažily v minulosti domácí násilí a následkem toho mají psychické problémy nebo vykazují příznaky posttraumatické stresové poruchy
 • prostřednictvím telefonní linky a mailového poradenství je služba poskytována i pro rodinné příslušníky, přátele či známé z okolí žen, obětí domácího násilí, kteří chtějí takové ženě pomoci nebo se sami v situaci zorientovat
 • ženy oběti domácího násilí: tato cílová skupina je bez omezení věku a zahrnuje i dívky starší 16 let
 • ženy oběti domácího násilí hlášené na území ČR k trvalému pobytu, osoby s uděleným azylem, občané členského státu Evropské unie hlášené na území ČR k pobytu po dobu delší než tři měsíce a další osoby uvedené v § 4 zákona č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách
 • ženy, oběti domácího násilí, které explicitně vysloví zájem o nabízenou sociální službu

Klientky (ženy – oběti domácího násilí)  jsou  přijímány ke konzultacím vždy  na základě předchozího telefonického, objednání.

 • Zajistit bezpečí klientky a dětí, které se staly svědky domácího násilí nebo by násilím v rodině mohly být ohroženy
 • Identifikace rizikových faktorů a vypracování bezpečnostního plánu
 • Zvýšení informovanosti klientky o možnostech řešení její situace
 • Pomoc klientce pochopit dynamiku násilí
 • Podpora a posílení klientky
 • Odborná pomoc při zpracování traumatu způsobeného prožitým násilím
 • Individuální konzultace (psychosociální, sociálně právní, sociálně terapeutická, psychologická, v případě možností a potřeby právní poradenství)
 • Telefonické poradenství
 • Internetové poradenství

NA OSOBNÍ KONZULTACI JE VŽDY NUTNÉ SE PŘEDEM OBJEDNAT

NA TEL. 241 432 466.

Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ NENÍ MOŽNÝ VSTUP DO CENTRA BEZ OBJEDNÁNÍ.

KONTAKTY

Adresa pracoviště: Na Slupi 1483/14, Praha 2
(zastávka tramvaje “Botanická zahrada,” tramvaje číslo: 14, 18,24, ), přízemí v průchodu domu

Telefon: 241 432 466
Mail: info@rosacentrum.cz
Web: www.rosacentrum.cz , www.stopnasili.cz
Právní forma: spolek
IČO: 68405359
Datová schránka: runrmkd

MAPA PRACOVIŠTĚ

PODPORUJÍ NÁS