KURZY A SEMINÁŘE

AKREDITOVANÉ KURZY

AKTUÁLNÍ KURZY:

AKADEMIE SPECIALIZOVANÉ POMOCI  – Podpora specializace existujících sociálních služeb pro oblast domácího a genderově podmíněného násilí – 5.52023 až 26.5.2023

Cílem vzdělávání v rámci Akademie specializované pomoci pro oběti domácího násilí je podpora již existujících sociálních služeb, které mají registrovánu cílovou skupinu oběti domácího násilí nebo by se této cílové skupině chtěly v budoucnu specificky věnovat prostřednictvím:

  • Proškolení pracovnic a pracovníků ve specializovaném přístupu k práci s oběťmi domácího násilí (v ambulantních i pobytových službách)
  • Informování o Standardech kvality specializovaných sociální služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí, které schválil Výbor pro prevenci domácího násilí při Radě vlády pro rovnost žen a mužů
  • Podpora při zavádění těchto Standardů do praxe

Po ukončení vzdělávacího modulu budou vybrány 3 organizace, kterým bude poskytnut individuální mentoring a provázení v oblasti aplikace a zavádění specializovaných standardů do praxe.

Moduly kurzu:

  • Specifika práce s oběťmi domácího násilí
  • Posouzení rizika eskalace násilí a management rizik – efektivní ochrana obětí domácího násilí I.
  • Posouzení rizika eskalace násilí a management rizik – efektivní ochrana obětí domácího násilí II.

Lektorky: PhDr. Branislava Marvánová Vargová, Mgr. Markéta Kroftová (ROSA – centrum pro ženy, z.s.)
Termíny kurzů: 5.5.2023, 12.5.2023, 26.5.2023 vždy od 9 do 16 hodin
Forma: osobní
Místo konání: Praha, adresa bude upřesněna přihlášeným zájemkyním a zájemcům
Cena: díky projektu Norských fondů je vzdělávání pro sociální služby a jejich pracovnice bezplatné
Kurzy v rámci Akademie specializované pomoci jsou akreditovány u MPSV a jejich absolvováním splníte 24 hodin povinného vzdělávání podle zákona 108/2006 Sb.
Přihlášky posílejte do 25.4.2023 na e-mail info@rosacentrum.cz .  Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity 16 účastníků.

Specifika práce s oběťmi domácího násilí
Termín:  

PŘIHLÁSIT SE na kurz můžete  ZDE
Akreditace:
MPSV č. A2020/1053-SP
Obsah: Kurz je zaměřen na zvýšení profesních kompetencí pracovníků při jednání s oběťmi domácího násilí, jejichž potřeby a náročná životní situace, ve které se nacházejí, jsou velmi specifické a odlišné od jednání s jiným typem klientů sociálních služeb. V úvodní části se kurz zaměřuje na zcitlivění k problematice domácího násilí, pochopení prožívání a chování obětí a základní charakteristiky dynamiky násilí ve vztazích, včetně cyklu násilí a profilu násilné osoby. V další části se kurz věnuje zejména prohloubení schopnosti identifikovat případy domácího násilí, odlišit je od konfliktních situací, sestavit bezpečnostní plán, ale informuje také o vlivu prožitého násilí na zdraví a chování oběti. Jeden z modulů se věnuje podrobněji také problematice dětí, které jsou svědky domácího násilí, jejich ochraně a oblasti rodinného i trestního práva související s touto problematikou.
Cílové kompetence Po absolvování kurzu budou účastníci schopni: identifikovat případy domácího násilí a jeho jednotlivé formy – odlišit domácí násilí od konfliktních situací – identifikovat rizikové faktory pro opakování a eskalaci násilí v rodině – sestavit individuální bezpečnostní plán pro oběť i pro děti vyrůstající v rodině, kde dochází k domácímu násilí – na základě modelových situací a vlastního prožitku v roli oběti citlivěji komunikovat s oběťmi domácího násilí a reflektovat jejich potřeby Cílem kurzu je také rozvoj kompetencí pracovníků v oblasti citlivého kladení otázek na prožité násilí, aktivní naslouchání s cílem podpořit oběť jako prevence sekundární viktimizace.
Délka kurzu: 8 hodin (přibližný čas: 9:00-16:00hod)
Cena kurzu: 1800 Kč/osoba (při 2 a více účastnících z jedné organizace sleva 25 %, kontakt: martina.hronova@rosacentrum.cz)
Každý účastník obdrží po skončení kurzu osvědčení o absolvování. Podmínkou pro udělení osvědčení je 100% účast na celé délce kurzu.
Místo konání: prezenčně Na Slupi 1483/14, Praha 2

Posouzení rizika eskalace násilí a management rizik – efektivní ochrana obětí domácího násilí I.
Termín:
Akreditace: MPSV č. A2021/0360-SP/VP

Obsah: Kurz je zaměřen na zvýšení profesních kompetencí pracovníků v oblasti posouzení rizika opakování a eskalace domácího násilí, včetně rizika fatálních útoků. Případy závažného násilí a vražd v partnerských vztazích mají obvykle historii předchozích útoků a jsou tak posledními články řetězce násilného chování pachatele. Je známo, že riziko závažného násilí a zabití může narůstat, pokud se oběť pokouší vztah ukončit nebo od partnera odejít. Mnoho obětí a pachatelů bylo již před závažným napadením v kontaktu s některou z institucí zabývajících se problematikou domácího násilí včetně OSPOD), což znamená, že potencionální oběť a pachatel jsou těmto institucím známi. Tato situace je naprosto rozdílná od jiných forem násilí či vydírání (kdy oběť pachatele nezná, nebo např. u sexuálních deliktů, kdy dopředu nevíme, kdo se stane obětí) a poskytuje nám tak jedinečnou možnost ochrany oběti a také dětí vyrůstajících v rodinách, kde dochází k domácímu násilí. V úvodní části se kurz zaměřuje na specifika a dynamiku násilného vztahu. V další části se kurz věnuje tématu rizika eskalace násilí, rizikovým faktorům a zejména přináší podrobný přehled nástrojů sloužících k vyhodnocení rizika opakování násilí či rizika zabití. V závěrečné části se kurz věnuje managementu identifikovaných rizik a možnostem efektivní ochrany obětí a jejich dětí.
Cílové kompetence: Cílem kurzu je zvýšení povědomí pracovníků o různých nástrojích využívaných pro vyhodnocení rizika eskalace násilí a/nebo fatálních útoků s cílem včasné prevence a ochrany obětí a jejich dětí. Po absolvování kurz budou účastníci schopni: – identifikovat případy domácího násilí a jeho jednotlivé formy – odlišit domácí násilí od konfliktních situací – identifikovat rizikové faktory pro opakování a eskalaci násilí v rodině – sestavit individuální bezpečnostní plán pro oběť i pro děti vyrůstající v rodině, kde dochází k domácímu násilí
Délka kurzu: 8 hodin (přibližný čas: 9:00-16:00hod)
Cena kurzu: 1800 Kč/osoba (při 2 a více účastnících z jedné organizace sleva 25 %, kontakt: martina.hronova@rosacentrum.cz)
Každý účastník obdrží po skončení kurzu osvědčení o absolvování. Podmínkou pro udělení osvědčení je 100% účast na celé délce kurzu.
Místo konání: prezenčně Na Slupi 1483/14, Praha 2

Posouzení rizika eskalace násilí a management rizik – efektivní ochrana obětí domácího násilí II.
Termín:
Akreditace: MPSV č. A2023/0264-SP/PC/VP

Kurz navazuje na akreditovaný kurz Posouzení rizika eskalace násilí a management rizik – efektivní ochrana obětí domácího násilí I. a je zaměřen na prohloubení profesních kompetencí pracovníků v oblasti posouzení rizika opakování a eskalace domácího násilí a na získání praktických dovedností identifikovat oběti domácího násilí, strukturovaně posoudit rizika, navrhnout plán k zajištění bezpečí a vést rozhovor s obětí domácího násilí. Součástí kurzu je práce s kazuistikou, která provází účastníky jednotlivými fázemi procesu posouzení, vyhodnocení a managementu rizikových faktorů. Účastníci si vyzkouší modelové situace rozhovoru s obětí a práci s dotazníkem na posouzení rizikových faktorů. Kurz dále podrobněji přibližuje práci s metodu Danger Assessment, jež byla stručně teoreticky představena v základním kurzu, možnosti, výhody a limity jejího používání.
Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Pobytové služby pro oběti domácího násilí – specifika práce s cílovou skupinou
Termín:   
Akreditace: MPSV č. A2020/1054-SP/VP

Obsah: Cílem kurzu je zvýšit povědomí pracovníků v pobytových službách o potřebách obětí domácího násilí a nastavení poskytované služby tak, aby odpovídala potřebám obětí z hlediska zajištění jejich bezpečnosti a návratu do života bez násilí. Analýza kvality a dostupnosti pobytových služeb pro oběti domácího násilí (Úřad vlády, 2016) ukázala, že řada registrovaných pobytových služeb má zaregistrovanou cílovou skupinu oběti domácího násilí, nicméně nemá materiálně-technické, bezpečnostní ani personální zajištění služby tak, aby bylo bezpečné jak pro oběti tak pro zaměstnance služby. Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodami identifikace obětí domácího násilí, sestavení bezpečnostního plánu, možnostmi utajení pobytu oběti domácího násilí v azylovém domě (anonymita) v zájmu jejich bezpečí, nezbytnými bezpečnostními prvky azylového domu, i nastavení domácího řádu. Část kurzu se zaměřuje také na metody přímé práce s uživatelkami, které jsou oběťmi domácího násilí tak, aby dokázaly tuto nepříznivou životní situaci překonat a mohly se plnohodnotně vrátit do života bez násilí.
Cílové kompetence Účastníci získají orientaci v problematice domácího násilí, specifických potřebách obětí domácího násilí, zejména ve vztahu k zajištění bezpečí a dlouhodobé podpory obětí v rámci pobytové služby. Seznámí se s principy vyhodnocování rizik eskalace násilí ve vztahu, vytvářením bezpečnostního plánu (pro situace, kdy se oběť připravuje na odchod do pobytové služby a v rámci pobytové služby). Získají podrobnější informace o materiálně-technickém zajištění bezpečného pobytu uživatelů služby a v rámci práce v malých skupinkách a modelových případech prohloubí své komunikační dovednosti při jednání s oběťmi domácího násilí.
Délka kurzu: 8 hodin (přibližný čas: 9:00-16:00hod)
Cena kurzu: 1800 Kč/osoba (při 2 a více účastnících z jedné organizace sleva 25 %, kontakt: martina.hronova@rosacentrum.cz)
Každý účastník obdrží po skončení kurzu osvědčení o absolvování. Podmínkou pro udělení osvědčení je 100% účast na celé délce kurzu.
Místo konání: prezenčně Na Slupi 1483/14, Praha 2

Distanční formy poradenství pro oběti domácího násilí
Termín: 

Akreditace: MPSV č. A2020/1055-SP
Obsah: Kurz je zaměřen na zvýšení profesních kompetencí pracovníků při využívání distančních forem poradenství s cílovou skupinou oběti domácího násilí. Oběti domácího násilí stále častěji využívají distanční formy kontaktu, jako jsou telefonní linky, mailové poradenství, chat, videohovory. Dostupnost distančních forem se jeví jako důležitá i vzhledem k lepší místní/časové dostupnosti služby, pro osoby se zdravotním postižením nebo v době karanténních opatření. Kontrola ze strany násilného partnera a izolace, které jsou častými průvodními jevy domácího násilí, kladou specifické požadavky na zajištění bezpečnosti distančních forem komunikace s oběťmi a také na formu a rychlost vyhodnocení rizik a sestavení bezpečnostního plánu. Kurz si klade za cíl zvýšit informovanost účastníků o problematice domácího násilí, seznámit je se specifiky poradenství pro oběti domácího násilí, informovat o výhodách a nevýhodách distančních forem poradenství, náležitostech informovaného souhlasu v případech distančního poradenství, zásadách, výhodách a rizicích anonymního poradenství a v neposlední řadě zvýšit jejich kompetence v zajištění bezpečné komunikace s obětí, vyhodnocování rizik a sestavení bezpečnostního plánu na dálku.

Cílové kompetence:
– identifikovat výhody a nevýhody distančních forem poradenství pro oběti domácího násilí, nastavit bezpečnou formu distančního poradenství
– nastavení informovaného souhlasu pro distanční formy poradenství
– zvýšené kompetence v telefonních intervencích s oběťmi domácího násilí
– schopnost vyhodnotit rizikové faktory v omezeném čase, sestavení bezpečnostního plánu po telefonu nebo v písemné podobě v rámci mailového poradenství nebo chatu
Délka kurzu: 8 hodin (přibližný čas: 9:00-16:00hod)
Cena online kurzu: 1600 Kč/osoba (při 2 a více účastnících z jedné organizace sleva 25 %, kontakt: martina.hronova@rosacentrum.cz)
Každý účastník obdrží po skončení kurzu osvědčení o absolvování. Podmínkou pro udělení osvědčení je 100% účast na celé délce kurzu.

MAPA PRACOVIŠTĚ

PODPORUJÍ NÁS