KURZY A SEMINÁŘE

AKREDITOVANÉ KURZY

AKTUÁLNÍ KURZY:

Specifika práce s oběťmi domácího násilí
Termín:  26.9.2023
Akreditace: MPSV č. A2020/1053-SP

PŘIHLÁSIT SE na kurz můžete  zde
Obsah: Kurz je zaměřen na zvýšení profesních kompetencí pracovníků při jednání s oběťmi domácího násilí, jejichž potřeby a náročná životní situace, ve které se nacházejí, jsou velmi specifické a odlišné od jednání s jiným typem klientů sociálních služeb. V úvodní části se kurz zaměřuje na zcitlivění k problematice domácího násilí, pochopení prožívání a chování obětí a základní charakteristiky dynamiky násilí ve vztazích, včetně cyklu násilí a profilu násilné osoby. V další části se kurz věnuje zejména prohloubení schopnosti identifikovat případy domácího násilí, odlišit je od konfliktních situací, sestavit bezpečnostní plán, ale informuje také o vlivu prožitého násilí na zdraví a chování oběti. Jeden z modulů se věnuje podrobněji také problematice dětí, které jsou svědky domácího násilí, jejich ochraně a oblasti rodinného i trestního práva související s touto problematikou.
Cílové kompetence Po absolvování kurzu budou účastníci schopni: identifikovat případy domácího násilí a jeho jednotlivé formy – odlišit domácí násilí od konfliktních situací – identifikovat rizikové faktory pro opakování a eskalaci násilí v rodině – sestavit individuální bezpečnostní plán pro oběť i pro děti vyrůstající v rodině, kde dochází k domácímu násilí – na základě modelových situací a vlastního prožitku v roli oběti citlivěji komunikovat s oběťmi domácího násilí a reflektovat jejich potřeby Cílem kurzu je také rozvoj kompetencí pracovníků v oblasti citlivého kladení otázek na prožité násilí, aktivní naslouchání s cílem podpořit oběť jako prevence sekundární viktimizace.
Délka kurzu: 8 hodin (přibližný čas: 9:00-16:00hod)
Cena kurzu: 2200 Kč/osoba (při 2 a více účastnících z jedné organizace sleva 25 %, kontakt: martina.hronova@rosacentrum.cz)
Každý účastník obdrží po skončení kurzu osvědčení o absolvování. Podmínkou pro udělení osvědčení je 100% účast na celé délce kurzu.
Místo konání: prezenčně Na Slupi 1483/14, Praha 2

Posouzení rizika eskalace násilí a management rizik – efektivní ochrana obětí domácího násilí I.
Termín: 5.10.2023
Akreditace: MPSV č. A2021/0360-SP/VP

PŘIHLÁSIT SE na kurz můžete  zde
Obsah: Kurz je zaměřen na zvýšení profesních kompetencí pracovníků v oblasti posouzení rizika opakování a eskalace domácího násilí, včetně rizika fatálních útoků. Případy závažného násilí a vražd v partnerských vztazích mají obvykle historii předchozích útoků a jsou tak posledními články řetězce násilného chování pachatele. Je známo, že riziko závažného násilí a zabití může narůstat, pokud se oběť pokouší vztah ukončit nebo od partnera odejít. Mnoho obětí a pachatelů bylo již před závažným napadením v kontaktu s některou z institucí zabývajících se problematikou domácího násilí včetně OSPOD), což znamená, že potencionální oběť a pachatel jsou těmto institucím známi. Tato situace je naprosto rozdílná od jiných forem násilí či vydírání (kdy oběť pachatele nezná, nebo např. u sexuálních deliktů, kdy dopředu nevíme, kdo se stane obětí) a poskytuje nám tak jedinečnou možnost ochrany oběti a také dětí vyrůstajících v rodinách, kde dochází k domácímu násilí. V úvodní části se kurz zaměřuje na specifika a dynamiku násilného vztahu. V další části se kurz věnuje tématu rizika eskalace násilí, rizikovým faktorům a zejména přináší podrobný přehled nástrojů sloužících k vyhodnocení rizika opakování násilí či rizika zabití. V závěrečné části se kurz věnuje managementu identifikovaných rizik a možnostem efektivní ochrany obětí a jejich dětí.
Cílové kompetence: Cílem kurzu je zvýšení povědomí pracovníků o různých nástrojích využívaných pro vyhodnocení rizika eskalace násilí a/nebo fatálních útoků s cílem včasné prevence a ochrany obětí a jejich dětí. Po absolvování kurz budou účastníci schopni: – identifikovat případy domácího násilí a jeho jednotlivé formy – odlišit domácí násilí od konfliktních situací – identifikovat rizikové faktory pro opakování a eskalaci násilí v rodině – sestavit individuální bezpečnostní plán pro oběť i pro děti vyrůstající v rodině, kde dochází k domácímu násilí
Délka kurzu: 8 hodin (přibližný čas: 9:00-16:00hod)
Cena kurzu: 2200 Kč/osoba (při 2 a více účastnících z jedné organizace sleva 25 %, kontakt: martina.hronova@rosacentrum.cz)
Každý účastník obdrží po skončení kurzu osvědčení o absolvování. Podmínkou pro udělení osvědčení je 100% účast na celé délce kurzu.
Místo konání: prezenčně Na Slupi 1483/14, Praha 2

Standardy kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí
Termín: 30.11.2023
Akreditace: A2023/1154-SP/PC/PP/VP

PŘIHLÁSIT SE na kurz můžete  zde
Obsah:
Kurz je zaměřen na zvýšení kvality sociálních služeb s cílovou skupinou oběti domácího násilí a zavádění Standardů kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí. V roce 2021 přijal Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách a následně Rada vlády pro Rovnost žen a mužů výše zmíněné Standardy. Jejich vznik byl motivován zvyšováním a následným udržením kvality sociálních služeb pro cílovou skupinu oběti domácího násilí, zejména s ohledem na její specifické potřeby, jako je např. zajištění bezpečí, vyhodnocování rizikových faktorů a důraz na interdisciplinární spolupráci. Analýza MPSV z roku 2021 ukázala, že pouze necelých 30% služeb, které mají registrovánu cílovou skupinu oběti domácího násilí lze dle stanovených kritérií označit jako specializované sociální služby. Prostřednictvím kurzu se mohou sociální služby seznámit se standardy kvality tak, aby mohly lépe naplňovat potřeby cílové skupiny a díky tomu zvýšit dostupnost specializované pomoci obětem.
Délka kurzu: 8 hodin (přibližný čas: 9:00-16:00hod)
Cena kurzu: 2200 Kč/osoba (při 2 a více účastnících z jedné organizace sleva 25 %, kontakt: martina.hronova@rosacentrum.cz)
Každý účastník obdrží po skončení kurzu osvědčení o absolvování. Podmínkou pro udělení osvědčení je 100% účast na celé délce kurzu.
Místo konání: prezenčně Na Slupi 1483/14, Praha 2

* * *

Posouzení rizika eskalace násilí a management rizik – efektivní ochrana obětí domácího násilí II.
Termín:
Akreditace: MPSV č. A2023/0264-SP/PC/VP

Kurz navazuje na akreditovaný kurz Posouzení rizika eskalace násilí a management rizik – efektivní ochrana obětí domácího násilí I. a je zaměřen na prohloubení profesních kompetencí pracovníků v oblasti posouzení rizika opakování a eskalace domácího násilí a na získání praktických dovedností identifikovat oběti domácího násilí, strukturovaně posoudit rizika, navrhnout plán k zajištění bezpečí a vést rozhovor s obětí domácího násilí. Součástí kurzu je práce s kazuistikou, která provází účastníky jednotlivými fázemi procesu posouzení, vyhodnocení a managementu rizikových faktorů. Účastníci si vyzkouší modelové situace rozhovoru s obětí a práci s dotazníkem na posouzení rizikových faktorů. Kurz dále podrobněji přibližuje práci s metodu Danger Assessment, jež byla stručně teoreticky představena v základním kurzu, možnosti, výhody a limity jejího používání.
Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Pobytové služby pro oběti domácího násilí – specifika práce s cílovou skupinou
Termín:   
Akreditace: MPSV č. A2020/1054-SP/VP

Obsah: Cílem kurzu je zvýšit povědomí pracovníků v pobytových službách o potřebách obětí domácího násilí a nastavení poskytované služby tak, aby odpovídala potřebám obětí z hlediska zajištění jejich bezpečnosti a návratu do života bez násilí. Analýza kvality a dostupnosti pobytových služeb pro oběti domácího násilí (Úřad vlády, 2016) ukázala, že řada registrovaných pobytových služeb má zaregistrovanou cílovou skupinu oběti domácího násilí, nicméně nemá materiálně-technické, bezpečnostní ani personální zajištění služby tak, aby bylo bezpečné jak pro oběti tak pro zaměstnance služby. Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodami identifikace obětí domácího násilí, sestavení bezpečnostního plánu, možnostmi utajení pobytu oběti domácího násilí v azylovém domě (anonymita) v zájmu jejich bezpečí, nezbytnými bezpečnostními prvky azylového domu, i nastavení domácího řádu. Část kurzu se zaměřuje také na metody přímé práce s uživatelkami, které jsou oběťmi domácího násilí tak, aby dokázaly tuto nepříznivou životní situaci překonat a mohly se plnohodnotně vrátit do života bez násilí.
Cílové kompetence Účastníci získají orientaci v problematice domácího násilí, specifických potřebách obětí domácího násilí, zejména ve vztahu k zajištění bezpečí a dlouhodobé podpory obětí v rámci pobytové služby. Seznámí se s principy vyhodnocování rizik eskalace násilí ve vztahu, vytvářením bezpečnostního plánu (pro situace, kdy se oběť připravuje na odchod do pobytové služby a v rámci pobytové služby). Získají podrobnější informace o materiálně-technickém zajištění bezpečného pobytu uživatelů služby a v rámci práce v malých skupinkách a modelových případech prohloubí své komunikační dovednosti při jednání s oběťmi domácího násilí.
Délka kurzu: 8 hodin (přibližný čas: 9:00-16:00hod)
Cena kurzu: 1800 Kč/osoba (při 2 a více účastnících z jedné organizace sleva 25 %, kontakt: martina.hronova@rosacentrum.cz)
Každý účastník obdrží po skončení kurzu osvědčení o absolvování. Podmínkou pro udělení osvědčení je 100% účast na celé délce kurzu.
Místo konání: prezenčně Na Slupi 1483/14, Praha 2

Distanční formy poradenství pro oběti domácího násilí
Termín: 

Akreditace: MPSV č. A2020/1055-SP
Obsah: Kurz je zaměřen na zvýšení profesních kompetencí pracovníků při využívání distančních forem poradenství s cílovou skupinou oběti domácího násilí. Oběti domácího násilí stále častěji využívají distanční formy kontaktu, jako jsou telefonní linky, mailové poradenství, chat, videohovory. Dostupnost distančních forem se jeví jako důležitá i vzhledem k lepší místní/časové dostupnosti služby, pro osoby se zdravotním postižením nebo v době karanténních opatření. Kontrola ze strany násilného partnera a izolace, které jsou častými průvodními jevy domácího násilí, kladou specifické požadavky na zajištění bezpečnosti distančních forem komunikace s oběťmi a také na formu a rychlost vyhodnocení rizik a sestavení bezpečnostního plánu. Kurz si klade za cíl zvýšit informovanost účastníků o problematice domácího násilí, seznámit je se specifiky poradenství pro oběti domácího násilí, informovat o výhodách a nevýhodách distančních forem poradenství, náležitostech informovaného souhlasu v případech distančního poradenství, zásadách, výhodách a rizicích anonymního poradenství a v neposlední řadě zvýšit jejich kompetence v zajištění bezpečné komunikace s obětí, vyhodnocování rizik a sestavení bezpečnostního plánu na dálku.

Cílové kompetence:
– identifikovat výhody a nevýhody distančních forem poradenství pro oběti domácího násilí, nastavit bezpečnou formu distančního poradenství
– nastavení informovaného souhlasu pro distanční formy poradenství
– zvýšené kompetence v telefonních intervencích s oběťmi domácího násilí
– schopnost vyhodnotit rizikové faktory v omezeném čase, sestavení bezpečnostního plánu po telefonu nebo v písemné podobě v rámci mailového poradenství nebo chatu
Délka kurzu: 8 hodin (přibližný čas: 9:00-16:00hod)
Cena online kurzu: 1600 Kč/osoba (při 2 a více účastnících z jedné organizace sleva 25 %, kontakt: martina.hronova@rosacentrum.cz)
Každý účastník obdrží po skončení kurzu osvědčení o absolvování. Podmínkou pro udělení osvědčení je 100% účast na celé délce kurzu.

AKADEMIE SPECIALIZOVANÉ POMOCI  – Podpora specializace existujících sociálních služeb pro oblast domácího a genderově podmíněného násilí – 5.52023 až 26.5.2023

Cílem vzdělávání v rámci Akademie specializované pomoci pro oběti domácího násilí je podpora již existujících sociálních služeb, které mají registrovánu cílovou skupinu oběti domácího násilí nebo by se této cílové skupině chtěly v budoucnu specificky věnovat prostřednictvím:

  • Proškolení pracovnic a pracovníků ve specializovaném přístupu k práci s oběťmi domácího násilí (v ambulantních i pobytových službách)
  • Informování o Standardech kvality specializovaných sociální služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí, které schválil Výbor pro prevenci domácího násilí při Radě vlády pro rovnost žen a mužů
  • Podpora při zavádění těchto Standardů do praxe

Po ukončení vzdělávacího modulu budou vybrány 3 organizace, kterým bude poskytnut individuální mentoring a provázení v oblasti aplikace a zavádění specializovaných standardů do praxe.

Moduly kurzu:

  • Specifika práce s oběťmi domácího násilí
  • Posouzení rizika eskalace násilí a management rizik – efektivní ochrana obětí domácího násilí I.
  • Posouzení rizika eskalace násilí a management rizik – efektivní ochrana obětí domácího násilí II.

Lektorky: PhDr. Branislava Marvánová Vargová, Mgr. Markéta Kroftová (ROSA – centrum pro ženy, z.s.)
Termíny kurzů: 5.5.2023, 12.5.2023, 26.5.2023 vždy od 9 do 16 hodin
Forma: osobní
Místo konání: Praha, adresa bude upřesněna přihlášeným zájemkyním a zájemcům
Cena: díky projektu Norských fondů je vzdělávání pro sociální služby a jejich pracovnice bezplatné
Kurzy v rámci Akademie specializované pomoci jsou akreditovány u MPSV a jejich absolvováním splníte 24 hodin povinného vzdělávání podle zákona 108/2006 Sb.
Přihlášky posílejte do 25.4.2023 na e-mail info@rosacentrum.cz .  Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity 16 účastníků.

MAPA PRACOVIŠTĚ

PODPORUJÍ NÁS