Centrum komplexní krizové pomoci ROSALIN je k dispozici ženám, obětem domácího násilí nonstop prostřednictvím bezplatné telefonní linky 800 60 50 80. Službu telefonické krizové intervence mohou využívat klientky anonymně. Centrum komplexní krizové pomoci ROSALIN poskytuje také možnost krizového pobytu pro ženy (a jejich děti) bezprostředně ohrožené domácím násilím. Krizový pobyt je možný na dobu 7 dnů. K dispozici jsou tzv.3 rodinná místa, tedy místa pro 3 ženy a celkem 12 dětí. Veškeré služby centra ROSALIN jsou pro klientky bezplatné. Krizovou pomoc, odborné poradenství a provoz bezplatné specializované linky zajišťuje tým proškolených sociálních pracovnic.

Služba byla registrována v červnu 2023. V roce 2023 se ke vstupnímu pohovoru na přijetí ke krizovému pobytu dostavilo 20žen. K pobytu bylo přijato 18 žen, u jedné klientky pracovnice vyhodnotila, že nespadá do cílové skupiny krizové služby a byly jí navrhnuty jiné možnosti řešení její situace. Jedna klientka se po vstupním pohovoru sama rozhodla na krizový pobyt nenastoupit.  Pracovnicemi centra  bylo ohroženým ženám  poskytnuto 1502 úkonů, včetně 78 úkonů krizové pomoci, 20x doprovod klientky / terénní práce, 138 sociálně terapeutických konzultací, 115 osobních konzultací, 62 úkonů identifikace rizikových faktorů, 105 úkonů sestavení a aktualizace bezpečnostního plánu a 235 telefonátů a mailů ve prospěch ubytovaných klientek.

V roce 2023 proběhlo na nonstop bezplatné krizové lince 800 60 50 80 celkem 991 hovorů.

Psychické násilí  

Některou z forem psychického násilí zažívalo 17 klientek. Mezi nejčastější formy psychického násilí patřilo ponižování a zesměšňování (17 žen), vydírání a zastrašování (17 žen), kontrolující chování, zákazy a příkazy (17 žen), nadávky a vulgarismy (16 žen), vyžadování poslušnosti (15 žen), izolace, omezování (16 žen), pronásledování (11 žen). Partner se projevoval velmi žárlivě v 15 případech, což bylo ve všech těchto případech propojeno s velkou kontrolou. V 8 případech docházelo k vyhrožování zbraní, ve 12 případech v výhrůžkám zabitím, v 9 případech k vyhrožování sebevraždou ze strany násilné osoby.

Fyzické násilí

Některou z forem fyzického násilí zažilo 17 žen. Nejčastěji se jednalo o opakované facky a bití (16 žen), 14 žen zažívalo bití do hlavy a rány pěstí, 12 žen bylo svým partnerem škrceno, 12 žen zažilo kopání, stejný počat žen byl partnerem sražen k zemi. 3 ženy byly ohrožovány střelnou zbraní, 6 klientek bylo ohrožováno nožem, tři ženy zažily bití v těhotenství, kroucení rukou zažilo 7 žen, trhání vlasů také 7 žen. Nějakou další formu fyzického násilí zažilo 12 klientek.

Sexuální násilí

Sexuální násilí zažilo ze strany svého partnera 12 žen, přičemž 9 z nich bylo nuceno k sexu, přestože to odmítaly, 5 žen bylo znásilněno a 9 žen bylo nuceno k sexuálním praktikám, které odmítaly a nebyly jim příjemné. V jednom případě se jednalo o dlouhodobé a opakované sexuální zneužívání ze strany otce, v jednom případě se jednalo o sexuální zneužívání nezletilého syna ze strany otce.

Ekonomické násilí

Z klientek, které byly ubytovány na krizovém pobytu mělo 6 žen partnerem zakázáno pracovat, 11 žen muselo partnera o peníze žádat, 7 žen nedostávalo od partnera žádné finance, 5 žen muselo partnerovi odevzdávat všechny finance.

Vlastní vyhodnocení rizika klientkami

17 klientek z 18 uvedlo, že se svého partnera bojí. Jedna klientka vyjadřovala obavy o bezpečí svého dítěte (byla přijata z důvodu podezření na sexuální zneužívání dítěte partnerem, ona sama se ohrožená necítila). Ze 17 žen, které měly ze svého partnera strach, jich 10 uvedlo, že mají obavu, že by je jejich partner mohl zabít. 16 klientek uvedlo, že útoky byly v době před přijetím na krizový pobyt častější a brutálnější. 11 z nich muselo po napadení vyhledat zdravotnickou pomoc. 5 klientek z 18 uvedlo, že jejich partner vlastní zbraň. V 7 případech se dopouštěl násilný partner přímého psychického násilí na dětech, ve dvou případech se dopouštěl na dětech také násilí fyzického. 8 klientek uvedlo, že jejich partner napadl nebo zranil jejich domácí zvíře.

Vyhledání pomoci a pokusy o ukončení násilného vztahu

17 klientek již před přijetím na krizový pobyt vyhledalo nějakou formu pomoci. Nejčastěji se obracely na policii (ve 14 případech, přičemž ve 13 případech volala policii sama žena). Ve dvou případech došlo k vykázání násilné osoby ze společného bydlení. Oznámení řešila policie jako přestupek ve 3 případech, jako trestný čin ve dvou případech, v ostatních případech policie situaci klientek neřešila /případně řešila výjezdem, domluvou, ale nenásledovalo žádné další řízení nebo výslech násilné osoby. 11 klientek vyhledalo po napadení zdravotnické ošetření. Z 18 ubytovaných žen bylo přijato k pobytu 13 žen i s nezletilými dětmi. Před přijetím na krizový pobyt jich 8 již kontaktovalo OSPOD. Další žena, která byla přijata bez nezletilé dcery, protože ta si přála zůstat u otce, byla již také v předchozím kontaktu s OSPOD a ten o její situaci věděl.

15 klientek z 18 uvedlo, že se již před příchodem na krizový pobyt pokoušely z násilného vztahu odejít. Vedle krizové pomoci a stabilizace stavu klientky a jejích je důležitou součástí práce krizového centra plánování bezpečí klientky i po ukončení krizového pobytu. Z krizového pobytu přešlo do azylového domu ROSA s utajenou adresou 8 klientek. 1 klientka odešla do azylového domu bez utajené adresy. 1 žena odešla do pronajatého bytu, 2 odešly k rodině a 2 ke kamarádům/známým. K násilnému partnerovi se vrátily 3 ženy. 1 klientka využila možnosti bydlení přes Airbnb. Limitovaná doba pobytu na krizovém pobytu (7 dní) ne vždy postačovala k řešení situace klientek a k zajištění jejich bezpečí po ukončení pobytu. Pěti klientkám byl proto z důvodu závažného ohrožení jejich pobyt prodloužen.

Rizikové faktory na straně násilné osoby

14 klientek uvedlo, že jejich partner je žárlivý, ve 13 případech uvedly, že jejich partner nadměrně pije, bere drogy nebo je tam přítomna jiná závislost. 10 partnerů klientek z krizového pobytu již minulosti spáchalo jiný trestný čin, přičemž 7 z nich bylo odsouzeno nebo byli v podmínce. V 8 případech klientky věděly o tom, že jejich partner zažil jako dítě týrání.

Jak hodnotily krizový pobyt kientky?
Sčím vám pracovnice krizového centra nejvíc pomohly?

„Tím, že jsem s nimi mohla o všem otevřeně mluvit. Tím, že mají velký přehled o problematice ve které se momentálně nacházím.“

„Se vším.“

„Ve všem. Poradí nám, když si nevíme s něčím rady, šatník, potraviny, pohlídání dětí, uklidní je, zabaví, moc všechny hodné a vstřícné.“

„Ubytování, postup získání věcí od partnera, stabilita, zázemí.“

„Zvládnout první dny odchodu od přítele. Děkuji.“

V čem byl pro vás krizový pobyt nejpřínosnější?

Mohla jsem si odpočinout, uzdravit se, oddechnout, začít opět jíst a žít plnohodnotnější život než doposud.“

„Ve všem.“

„Že jsem našla útočiště pro sebe i své děti.“

„Uklidnění, pocit jistoty, klid.“

 

ROSALIN centrum krizové komplexní pomoci pro ženy oběti domácího násilí má k dispozici 15 lůžek (3 rodinná místa). Kontakt: 800 60 50 80 (specializovaná bezplatná nonstop krizová linka  pro ženy oběti domácího násilí).  Centrum bylo vybudováno za podpory Norských grantů.