ROSA – centrum pro ženy díky projektu ROSALIN  otevírá v květnu bezplatnou Akademii specializované pomoci. Akademie  je ojedinělou nabídkou pro poskytovatele sociálních služeb s cílovou skupinou oběti domácího násilí.  Cílem vzdělávání v rámci Akademie specializované pomoci pro oběti domácího násilí je podpora již existujících sociálních služeb, které mají registrovánu cílovou skupinu oběti domácího násilí nebo by se této cílové skupině chtěly v budoucnu specificky věnovat prostřednictvím: proškolení pracovnic a pracovníků ve specializovaném přístupu k práci s oběťmi domácího násilí (v ambulantních i pobytových službách), informování o Standardech kvality specializovaných sociální služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí, které schválil Výbor pro prevenci domácího násilí při Radě vlády pro rovnost žen a mužů  a podpora při zavádění těchto Standardů do praxe.

Po ukončení vzdělávacího modulu, ve kterém budou zahrnuty akreditované kurzy Specifika práce s oběťmi domácího násilí, Posouzení rizika eskalace násilí a management rizik – efektivní ochrana obětí domácího násilí I. a nově akreditovaného Posouzení rizika eskalace násilí a management rizik – efektivní ochrana obětí domácího násilí II., budou vybrány 3 organizace, kterým bude poskytnut individuální mentoring a provázení v oblasti aplikace a zavádění specializovaných standardů do praxe.

Akademie specializované pomoci podpoří specializaci již existujících obecných sociálních služeb v krajích tak, aby naplňovaly kritéria standardů služby pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí, čímž se zvýší počet a dostupnost specializovaných služeb v regionech. Proškoleno bude celkem 30 osob z řad poskytovatelů sociálních služeb a třem organizacím z regionů  bude poskytnuta do konce roku 2023 bezplatně  individuální podpora, konzultace přímo na místě poskytování služby, mentoring a online podpora do konce trvání projektu.

ROSA – centrum pro ženy díky projektu ROSALIN vytvořila metodologické metodologické centrum podpory služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí. Propojujeme tak naši dlouholetou zkušenost s realizací vzdělávacích kurzů, participace na mezinárodních projektech zaměřených na zakládání specializovaných center a ochranu zvlášť ohrožených obětí (Away from violence, Bridging Gaps, Protect I – Identyfying and protecting high risk victims of gender based violence, Protect II – Capacity building in risk assessment and safety management to protect high risk victims, IMPROVE – Training manual for improving quality services for victims of domestic violence, Bridging Gaps – v češtině Od dobrého úmyslu k dobré spolupráci) se zkušeností na tvorbě Standardů kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí a jejich děti v rámci pracovní skupiny Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách.  Jelikož v centru všech intervencí by mělo být zajištění bezpečí obětí a jejich dětí, je důležité, aby měly specializované služby k dispozici nástroj pro vyhodnocování a managementu rizik. Vytvořili jsme  proto metodiku vyhodnocování a managementu rizik na základě validizačními studiemi ověřené metody Danger Assessment.

Podpora specializace sociálních služeb pro oblast domácího a genderově podmíněného násilí se váže k oblasti Zavádění inovačních opatření ze strany poskytovatelů specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí a zároveň reaguje na nízkou dostupnost specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí. Registr poskytovatelů sociálních služeb eviduje 122 služeb s registrovanou cílovou skupinou oběti domácího násilí, nicméně výsledky Analýzy MPSV (2021) potvrzují zkušenosti z praxe, že tato skupina je z hlediska specializace a naplňování potřeb obětí velmi heterogenní. Kritéria specializace, stanovená v rámci analýzy, naplňovalo jen 29,5% sociálních služeb, které se zapojily do dotazníkového šetření.

Termíny uceleného kurzu v rámci Akademie: 5.5.2023, 12.5.2023 a 26.5.2023 vždy od 9 do 16 hodin. Cena: díky projektu Norských fondů je vzdělávání pro sociální služby a jejich pracovnice bezplatné. Přihlášky posílejte do 25.4.2023 na e-mail info@rosacentrum.cz .  Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity 16 účastníků.Více o Akademii a přihlášení najdete zde: https://www.rosacentrum.cz/seminare-a-kurzy