Název projektu ROSA – stop násilí ve vztazích 2018
Podpořili Lesy ČR
Období realizace 2008

Smyslem služby v centru ROSA je poskytovat bezplatné odborné sociální poradenství v oblasti  domácího násilí (tj. sociálně právní poradenství, sociálně terapeutické poradenství, případně psychologickou pomoc) ženám obětem domácího násilí v nepříznivé sociální situaci, aby se lépe orientovaly ve svých právech, nalezly odvahu a schopnost řešit svoji situaci, pochopit cyklus násilí  a posílit jejich ochranu před dalším násilím v rodině. Služba směřuje k posilování schopnosti řešit situaci vlastními silami, stabilizaci a začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí.
V roce 2018 se do poradenského centra  ROSA dostavilo 318 nových klientek, kterým bylo poskytnuto celkem 1 460 sociálně-terapeutických konzultací, 795 sociálně-právních konzultací a 63 právních konzultací. Klientkám v přímé péči bylo poskytnuto celkem 9 238 půlhodinových úkonů. Tyto úkony zahrnují kromě výše zmíněných sociálně-terapeutických, sociálně-právních také konzultace osobní, krizovou intervenci, identifikaci rizik, vytvoření bezpečnostního a individuálního plánu. V roce 2018 bylo na základě žádosti Policie ČR, orgánů sociálně právní ochrany dětí nebo soudů vypracováno 68 odborných zpráv. V centru ROSA poskytnuto 2 881 telefonických krizových intervencí a e-mailových odpovědí. V 26 případech využila telefonní linku Policie  ČR, v 58 případech sociální odbor nebo orgán sociálně právní ochrany dětí a v 210 případech rodina, příbuzní nebo známí oběti.
Všechny klientky, které využily možnost osobních konzultací v IPC ROSA uvedly, že mají zkušenost s psychickým násilím, 248 klientek uvedlo, že má zkušenost s násilí fyzickým (přičemž 106 z nich zažilo škrcení, 70 bití v těhotenství, 61 kopání a 43 ohrožování nožem nebo jinou zbraní), s ekonomickým násilím se setkalo 247 klientek a obětí sexuálního násilí se stalo 161 klientek, přičemž 32 z nich bylo znásilněno.
Policie řešila situaci klientek v 85 případech (mírný nárůst oproti předchozímu roku), k vykázání pachatele došlo ve 13 případech (12 případů v roce 2017).  V 9 případech byla situace řešena jako trestný čin, ve 14 případech jako přestupek, v ostatních případech nedošlo k žádné klasifikaci a situace byla řešena domluvou.
Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že uživatelky služby hodnotí poskytovanou službu velmi pozitivně. Podobně jako v minulých letech i v roce 2018 klientky nejvíce oceňovaly podporu, pomoc zorientovat se v aktuální situaci, praktické rady, a to, že v IPC vnímaly bezpečný prostor, kde mohly o své životní situaci a zkušenosti s násilím ve vztahu otevřeně hovořit a beze strachu z odsouzení či nepochopení.
Z odpovědí klientek na otázku Co pro vás bylo nejpřínosnější? :¨„Pomoc a podpora. Psychická podpora a rady, co mohu v tak složité situaci dělat, kam jít, co napsat a na koho se obrátit. Mohu se na ROSU spolehnout.“ „Podpora v čase velké nejistoty a neustále se měnících podmínek.“ „Pravidelné konzultace. Odborná pomoc lidí, kteří mají s podobnými případy zkušenosti. Nadhled.“ „Vše. Každá návštěva mi pomůže a dá mi hodně. “ „V první chvíli kontaktu po telefonu bylo nejpřínosnější pochopení, vyslechnutí bez hodnocení a odsuzování. V dalších fázích praktické rady a pomoc při vheldu co se vlastně v mém životě odehrává. Podpora při hledání vlastní síly a hodnoty. Nyní a znovu opakovaně – možnost s někým sdílet věci, které člověk může říkat jen v bezpečném prostředí.“ Na otázku, co by zlepšily ve fungování poradenství, klientky ve většině případů odpovídaly, že by nezměnily nic, protože byly s poskytovanou službu spokojené. Ty, které uvedly návrhy na zlepšení, nejčastěji zmiňovaly, že by uvítaly častější konzultace (kratší objednací doby na konzultace), možnost podpory u soudních stání a doprovod na jednání s OSPOD. Jedním z námětů, co by klientkám dále pomohlo, byl návrh na vydání brožurky pro oběti, která by vysvětlovala cyklus násilí, profil násilného partnera, předpoklady jejich chování, uvažování a dopad jejich jednání na děti.
Činnost centra se   zaměřila i na prevenci násilí, formou webových stránek,  prostřednictvím FB stránek, seminářů a bezplatných školení.  Projekt podpořily grantem Lesy České republiky v roce 2018.

PODPORUJÍ NÁS