Název projektu ROSA pomoc obětem domácího násilí
Podpořili Lesy ČR
Období realizace 2017

Smyslem služby v centru ROSA je poskytovat bezplatné odborné sociální poradenství v oblasti  domácího násilí (tj. sociálně právní poradenství, sociálně terapeutické poradenství, případně psychologickou pomoc) ženám obětem domácího násilí v nepříznivé sociální situaci, aby se lépe orientovaly ve svých právech, nalezly odvahu a schopnost řešit svoji situaci, pochopit cyklus násilí  a posílit jejich ochranu před dalším násilím v rodině. Služba směřuje k posilování schopnosti řešit situaci vlastními silami, stabilizaci a začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí.

V roce 2017 se do IPC ROSA dostavilo 345 nových klientek, kterým bylo poskytnuto celkem 1 951 sociálně-terapeutických konzultací, 1341 sociálně-právních konzultací a 1363 telefonních konzultací. Klientkám v přímé péči bylo poskytnuto celkem 13 058 půlhodinových úkonů. Tyto úkony zahrnují kromě výše zmíněných sociálně-terapeutických, sociálně-právních a telefonických konzultací také konzultace osobní, krizovou intervenci, identifikaci rizik, vytvoření bezpečnostního a individuálního plánu.  Na telefonické lince bylo pracovnicemi IPC zodpovězeno dalších 763 telefonátů a na SOS lince 366 telefonátů. V mailové poradně bylo v IPC v roce 2017 zodpovězeno 663 dotazů. V celkovém součtu tedy bylo v Informačním a poradenském centru ROSA poskytnuto 3155 telefonických a e-mailových odpovědí. Na IPC se telefonicky nebo e-mailem v roce 2017 obrátilo 1033 žen a 11 mužů, ohrožených domácím násilím. V 18 případech využila telefonní linku Policie ČR a ve 38 případech OSPOD. Všechny klientky, které využily možnost osobních konzultací v IPC ROSA uvedly, že mají zkušenost s psychickým násilí, 273 klientek uvedlo, že má zkušenost s násilí fyzickým (přičemž 122 z nich zažilo škrcení), s ekonomickým násilím se setkalo 259 klientek a obětí sexuálního násilí se stalo 162 klientek, přičemž 40 z nich bylo znásilněno.

Uživatelky služby hodnotí poskytovanou službu velmi pozitivně. Jako nejpřínosnější hodnotily to, že v IPC vnímaly bezpečný prostor, kde mohly o své životní situaci a zkušenosti s násilím ve vztahu otevřeně hovořit a získat informace o tom, jak mohou postupovat a svou situaci řešit. Kromě přímé práce s klientkami se projekt zaměřil i potřebnou prevenci domácího násilí. Koncem roku se proto zvýšil počet telefonních hovorů a celkově za rok o 15 % i počet klientek a konzultací za celý rok.

PODPORUJÍ NÁS