BEZPEČÍ JE PRIORITA

Pro ženy, které zažívají a přežily násilí, je nejdůležitější zajistit jejich bezpečí. To musí být hlavním cílem všech služeb poskytovaných obětem domácího násilí. Bezpečnostní plán je jedním z nejdůležitějších kroků při plánování bezpečnosti klientky tak, aby ji její partner neohrozil. A to jak v případě, že od partnera chce odejít nebo v případě, že chce i přes opakované násilí u partnera zůstat tak aby se minimalizovalo riziko jejího napadení. Pokud je riziko napadení partnerem vyhodnoceno jako velmi vysoké a ohrožující na životě, jsou klientce nabízeny ubytovací služby, v azylovém domě ROSA nebo v jiných podobných zařízeních jiných služeb tak, aby se riziko střetu s pachatelem  minimalizovalo.

Zastavení násilí a jeho prevence si vyžaduje dlouhodobé poradenství a podporu. Krizová intervence není v těchto případech dostatečná. Dlouhodobá pomoc by měla být obětem přístupna po celou dobu, kdy mohou být ohroženy opakováním násilí, a dokud ony samy cítí, že takovouto pomoc potřebují.

V azylových domech je však obzvláště důležité zajistit dostatečná bezpečnostní opatření, která by chránila jak oběti tak i pracovnice. Násilní partneři se velmi často pokoušejí vypátrat místo pobytu svých žen a dětí a přesvědčit je, aby se vrátily domů, nebo se jim pomstít za to, že si je „dovolily“ opustit. Proto je velmi důležité, aby specializované azylové domy byly bezpečným místem a byly vybavené bezpečnostními prvky.

0
let jsme tu pro ženy – oběti násilí
0
žen prošlo celkem poradenským centrem
0
ženám již pomohl azylový dům
0
dětem pomohl celkem azylový dům
0
volajícím pomohly linky pomoci
0
intervencí a poradenství vedeme každý měsíc
0%
případů našich klientek řeší policie
0%
klientek centra ROSA bylo škrceno
0%
klientek bylo bito a fackováno
0%
klientek je vydíráno a zastrašováno

„Je také nutné odlišovat specializované azylové domy pro oběti, které nabízejí komplexní a specifickou podporu a pomoc od jiných typů azylových domů, které řeší i celou řadu dalších problematik (bytové otázky apod.). Ty jsou do značné míry limitované svým širokým zaměřením a nemohou ve většině případů splňovat standardy požadované pro azylové domy pro oběti domácího násilí (včetně standardu zajištění bezpečnosti, ochrany před pachatelem násilí apod.).“  (WAVE 2004)

Vedle informací, poradenství je nutné vypracovat společně s klientkou bezpečnostní plán  (aby nedošlo k ohrožení ženy násilným partnerem),  při opakovaném poradenství je podstatné umožnit týrané ženě,  aby měla možnost pochopit formy násilí, složitost i  nahlédnout, že jí partner zneužívá (edukační poradenství).

Oběti domácího násilí čelí riziku, že dojde k opakování násilí. S pachatelem mají blízký vztah a často jsou na něm závislé. Specifikem je, že pachatel má nad obětí velký vliv a moc – nejen prostřednictvím výhrůžek či násilí, ale také díky odvolávání se na lásku a pocity odpovědnosti za vztah a rodinu. Ukončení násilného vztahu je proto v mnoha směrech velmi obtížné.

  • Nejjednodušším a nejspolehlivějším ukazatelem domácího násilí jsou předešlá napadení nebo opakovaná viktimizace oběti. Čím vyšší je počet předchozích útoků, tím pravděpodobnější je riziko dalšího násilí.
  • Druhým ukazatelem zvýšeného rizika násilí je odchod či rozchod. To je také období, ve kterém vyhledá pomoc nějaké instituce nejvíce obětí (Walby and Myhill 2000).
  • Odborné studie zabývající se přesností různých nástrojů pro identifikaci rizik dalšího násilí ukazují, že jedním z nejpřesnějších nástrojů je samotné hodnocení provedené obětí (WAVE, 2010)

Pokud je jedinou možností, jak si zachovat zdraví a život, opuštění domova a rozvod, pak  je třeba se na odchod z domova připravit:

  • Násilnému partnerovi nikdy neoznamujte svůj odchod předem.
  • Nikdy neodcházejte z domova bez dětí.
  • Svůj odchod naplánujte

PODPORUJÍ NÁS

POMOZTE NÁM JAKO DOBROVOLNÍK NEBO DÁRCE

…protože každá pomoc se počítá…

DOBROVOLNICTVÍ
DÁRCOVSTVÍ