ROSA – centrum pro ženy spouští nový projekt   ROSALIN – Centrum komplexní krizové pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí. Stěžejními výstupy projektu je vybudování krizového centra pro ženy oběti domácího násilí s možností krizového pobytu, bezplatná krizová linka pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí    800 60 50 80 a vývoj SOS tlačítek pro vysoce ohrožené oběti. Vznikne vzdělávací a metodologické centrum,  díky Akademii specializované pomoci podpoříme v roce 2023 další poskytovatele sociálních služeb, kteří chtějí pomáhat účinně této cílové skupině.

Projekt ROSALIN reaguje na dlouhodobý problém nízkého počtu specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí v ČR. Domácí a genderově podmíněné násilí jsou jedny z nejrozšířenějších forem porušování lidských práv. Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného  násilí na léta 2019–2022 uvádí, že v ČR zažívá domácí násilí ze strany partnera téměř každá třetí žena. Podle monitoringu tisku (jedná se jen o případy, o kterých psala média) bylo v ČR v letech 2000-2020 zabito svým partnerem 195 žen (ROSA, listopad 2020). Závažným problémem je také vysoká latence domácího a genderově podmíněného násilí. Podle studie agentury FRA (2014) se na policii v ČR obrátí pouze 8 % obětí. Ještě menší počet obětí vyhledá pomoc ve specializované poradně. Jednou z příčin je obecně malý počet specializovaných sociálních služeb.

Problém nízké dostupnosti specializovaných služeb reflektuje řada klíčových dokumentů a analýz, včetně Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Analýza dostupnosti specializovaných sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím v ČR (MPSV, 2021, str.5) identifikovala deficit až 3000 rodinných míst ve specializovaných azylových domech dle doporučení Rady Evropy. Podle údajů v Registru sociálních služeb navíc poskytují pobytovou krizovou pomoc v pobytové formě pro cílovou skupinu oběti domácího násilí pouze 3 subjekty, což dokládá, že dostupnost pobytové krizové pomoci je v ČR zcela nedostatečná. Analýza MPSV (2021) poukazuje i na nedostatečnou specializaci některých poskytovatelů. Cílená a specializovaná krizová pomoc je však pro efektivní pomoc obětem a ochranu jejich zdraví a životů zásadní.

Motivace oběti vyhledat pomoc je nejvyšší po násilném incidentu a postupem času klesá. Je proto klíčové, aby byla specializovaná pomoc dostupná v co nejkratší době od rozhodnutí oběti pomoc vyhledat. Právě proto jsme rádi, že grant dostal podporu prostřednictvím finančního mechanismu Norských fondů na období 2014-2021, programu  Lidská práva, programové oblasti 22 – Domácí a genderově podmíněné násilí: Prevence domácího a genderově podmíněného násilí a poskytování ochrany a pomoci pro jeho oběti.   (www.eeagrants.cz)

Cílem projektu je zvýšit dostupnost specializované krizové pomoci pro oběti domácího a genderověpodmíněného násilí a zvýšit bezpečí a ochranu zvlášť ohrožených obětí a obětí, které čelí vícečetnému znevýhodnění (seniorky, cizinky, osoby se zdravotním postižením, LGBT+). Nové Centrum komplexní krizové pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí vzniká díky partnerství s Městskou částí Praha 2, která nám poskytla potřebné prostory a další spolupráce nás s MČ Praha 2 a radním pro bezpečnost Michalem Zunou, ještě čeká.  Městská část Praha 2 v rámci hlavního města Prahy patří k předním částem, které aktivně spolupracují s neziskovým sektorem, a to zejména v oblasti prevence násilí, prevence kriminality a trestné činnosti a preventivní činnosti na školách. ROSA s MČ Praha 2 navázala dlouhodobou spolupráci. Starostka MČ Praha 2 Mgr. Jana Černochová a zástupkyně starostky (a též radní hl.m. Prahy) Ing. Alexandra Udženija se zasloužily již i o vznik bezbariérového  poradenského centra ROSA na Praze 2 již v roce 2014. Městská část Praha 2 ve své preventivní činnosti integruje jednotlivé složky, které se mohou s problematikou násilí na ženách setkat při své běžné činnosti, je proaktivní. V této sféře MČ Praha 2 dostala řadu ocenění a slouží jako vzorový příklad spolupráce radnice, neziskového sektoru a občanů.

„Cílem je zvýšit dostupnost služeb pro oběti domácího násilí,“ říká Marie Vavroňová, ředitelka ROSA – centrum pro ženy, z.s.  „Jsme rádi, že díky vstřícnosti MČ Praha 2 k sociální tematice a prevenci domácího násilí jsme již byt mohli otevřít.  Byt je koncipován jako krizový, tedy bezprostředně dostupný pro ohroženou ženu a její děti, k dispozici jsou 4 lůžka. Pro oběti domácího násilí je zásadní, když se rozhodnou volat a hledat pomoc, aby ji našly ihned. I když nemají kredit v telefonu a peníze.“

„Oběti domácího násilí čelí při řešení své situace řadě překážek,“ říká vedoucí  centra ROSALIN PhDr. Branislava Marvánová Vargová. „Kromě viditelných fyzických stop prožívají strach o sebe či své blízké, úzkost, v důsledku prožitého násilí se ocitají v krizových situacích a musí se vyrovnat s traumatem. Najdou-li odvahu vyhledat pomoc, potřebují, aby byla rychlá, odborná, bezpečná a vycházela z jejich aktuálních potřeb, ať už se jedná o bezplatnou linku, na kterou se mohou obracet i anonymně, krizový pobyt, dlouhodobý pobyt v bezpečném domě s utajenou adresou, odborné poradenství, dlouhodobou podporu, psychologické či právní služby. Naším cílem poskytovat celé toto spektrum služeb tak, abychom ženám a jejich dětem pomohly zvýšit jejich bezpečí a nabídly veškerou potřebnou podporu na jednom místě. Protože každý má právo na život v bezpečí.“

 Projekt zahrnuje 4 pilíře posílení systému pomoci obětem: 

  1) ROSALIN – Centrum komplexní krizové pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí bude fungovat od poloviny roku 2022  v nonstop provozu a bude poskytovat odborné sociální poradenství, právní a psychologickou pomoc. Součástí krizového centra je i pobytová služba, která zahrnuje 4 krizová lůžka pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí (a jejich děti). Přijímány budou vysoce ohrožené oběti z celé České republiky.

2)  Bezplatná krizová linka pro oběti domácího násilí  800 60 50 80 již díky podpoře Nadace Vodafone funguje, ale zatím jen v rámci denní pracovní doby centra ROSA.  Nonstop provoz linky bude spuštěn pravděpodobně do června 2022. V současné době teprve hledáme pro ROSALIN nové kolegyně – probíhá výběrové řízení na pozici sociálních pracovnic krizové pomoci.

3) Připravujeme inovační technologické řešení pro zvýšení bezpečí zvlášť ohrožených obětí  domácího a genderově podmíněného násilí (včetně stalkingu) s napojením na pult asistenční služby tak, aby bylo možné přivolat okamžitou pomoc v případě ohrožení a zároveň informovat obětí zvolené kontaktní osoby o nastalé rizikové situaci.

4) ROSALIN bude i vzdělávací a metodologické centrum podpory služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí. Připravíme metodiku zavádění specializovaných standardů kvality a metodiku vyhodnocování a managementu rizik. Akademie specializované pomoci podpoří specializaci již existujících obecných sociálních služeb v krajích tak, aby naplňovaly kritéria standardů služby pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí, čímž se zvýší počet a dostupnost specializovaných služeb v regionech.

Supported by a Grant from the peoples of Norway
Podpořeno grantem z Norska