Ministerstvo práce a sociálních věcí v letošním roce publikovalo Analýzu dostupnosti specializovaných sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím. Celkem má podle registru sociálních služeb registrovánu cílovou skupinu oběti domácího násilí 259 sociálních služeb. Výsledky dotazníkového šetření mezi poskytovateli potvrdily to, co je v praxi známé – velké rozdíly v kvalitě poskytovaných specializovaných služeb pro oběti. Z výsledků vyplývá, že „byly identifikovány jak vysoce specializované sociální služby s celostním přístupem k problematice domácího a genderově podmíněného násilí a jeho obětem, tak služby, které navzdory své registraci nepovažují oběti domácího násilí za svou cílovou skupinu a jejich standardy kvality nejsou pro potřeby obětí domácího násilí vůbec definovány.

Právě na dlouhodobý problém rozdílné kvality poskytovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí reagoval Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách zřízením pracovní skupiny, jejímž úkolem bylo připravit Standardy kvality specializovaných sociálních služeb.

Chybějící standardizace specializace sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí má v praxi za následek to, že neexistuje přehled finanční podpory alokované a zacílené přímo na specializovanou pomoc obětem domácího a genderově podmíněného násilí (viz Vyhodnocení plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019-2022 za rok 2019 a 2020), registr sociálních služeb obsahuje nepřesné informace, jelikož sociální službu pro cílovou skupinu oběti domácího násilí si může zaregistrovat poskytoval aniž by prokázal, že dokáže naplňovat a reagovat na specifické potřeby obětí a jejich dětí.

Z praxe vyplývá, že potřeby obětí domácího a genderově podmíněného násilí mají svá specifika, jež jsou odlišná od jiných cílových skupin, respektive nepříznivých životních situací. Jedná se zejména o potřebu zajištění bezpečí pro oběti a jejich děti, prevenci sekundární viktimizace, vyhodnocování a management rizik. Při poskytování služeb obětem domácího a genderově podmíněného násilí si nevystačíme jen s obecným odborným sociálním a poradenstvím. Personál musí rozumět dynamice násilného vztahu, umět vyhodnotit rizika, sestavit bezpečnostní plán, nepodléhat mýtům o násilí ve vztazích, kterým často podléhá i odborná veřejnost a zejména při všech intervencích vycházet ze specifických potřeb obětí a jejich dětí.

Jednou z výzev, kterou bylo potřeba překonat, je fakt, že současná česká právní úprava (zejména klíčová norma v této oblasti, kterou je zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) neukotvuje pojem „specializovaná služba“ a sociální služby takto nerozděluje. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se dlouhodobě staví proti zavádění tzv. druhových standardů, jelikož preferuje základní standardy kvality pro všechny sociální služby jako takové.

Jaký je tedy rozdíl mezi obecnými a specializovanými službami?

Podle Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí jsou specializované podpůrné služby pro oběti domácího násilí zaměřeny na poskytování pomoci a podpory šité na míru specifickým potřebám obětí jednotlivých forem domácího a genderově podmíněného násilí a nejsou určeny pro širokou veřejnost. Také podle studie jsou obecné služby určené široké veřejnosti, a proto nemusí adekvátně reagovat na specifické potřeby a traumatickou zkušenost obětí. Obecné služby naplňují celou řadu potřeb klientů a klientek, avšak spíše na obecné rovině, bez ohledu na jejich specifické potřeby. Mezi takové služby lze zařadit obecné služby pro oběti trestných činů, osoby s psychickými potížemi, azylové domy pro osoby ohrožené ztrátou bydlení, azylové domy pro rodiny s dětmi, azylové domy pro matky s dětmi, manželské a rodinné poradny, občanské poradny, či linky důvěry.

Co konkrétně nové Standardy kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí přinášejí? Svojí strukturou nasedají na obecné a závazné standardy kvality sociálních služeb a v jednotlivých bodech pro poskytovatele sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí přehled toho přehledně pojmenovávají to, co by měli splňovat „navíc“ oproti základním standardům, pokud chtějí deklarovat, že poskytují specializované poradenství. V obecné části přináší přehledně zpracované základní principy práce s oběťmi, přičemž domácí a genderově podmíněné násilí pojímají jako zásadní porušování základních lidských práv, které je neakceptovatelné v jakékoli podobě. Z hlediska obětí jsou důležitým vodítkem pro to, co od specializované služby očekávat.

Standardy kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí byly schváleny Výborem pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách a následně také Radou vlády pro rovnost žen a mužů. Přijetí Standardů je důležitým krokem k respektování a naplňování potřeb a práv obětí a zajištění odborné a kvalitní pomoci a podpory.

Kromě jiného přijetí Standardů může přispět ke zvýšení transparentnosti registru sociálních služeb, zajištění kvality procedurálních, personálních a provozních standardů sociálních služeb s ohledem na specifické potřeby obětí domácího a genderově podmíněného násilí a zpřehlednění místní a časové dostupnosti specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí

Pokud si chcete Standardy přečíst, můžete si je stáhnout  zde

PhDr. Branislava Marvánová Vargová