Nové akreditované kurzy ROSA – centrum pro ženy pro sociální pracovnice/ky se budou od konce dubna do června on-line.  Kurz  Specifika práce s oběťmi domácího násilí (28.4.2021) je zaměřen na zvýšení profesních kompetencí pracovníků při jednání s oběťmi domácího násilí, jejichž potřeby a náročná životní situace, ve které se nacházejí, jsou velmi specifické a odlišné od jednání s jiným typem klientů sociálních služeb. V úvodní části se kurz zaměřuje na zcitlivění k problematice domácího násilí, pochopení prožívání a chování obětí a základní charakteristiky dynamiky násilí ve vztazích, včetně cyklu násilí a profilu násilné osoby. V další části se kurz věnuje zejména prohloubení schopnosti identifikovat případy domácího násilí, odlišit je od konfliktních situací, sestavit bezpečnostní plán, ale informuje také o vlivu prožitého násilí na zdraví a chování oběti. Jeden z modulů se věnuje podrobněji také problematice dětí, které jsou svědky domácího násilí, jejich ochraně a oblasti rodinného i trestního práva související s touto problematikou.

Kurz Pobytové služby pro oběti domácího násilí  (11.5.2021) je zaměřen zvýšení na povědomí pracovníků v pobytových službách o potřebách obětí domácího násilí a nastavení poskytované služby tak, aby odpovídala potřebám obětí z hlediska zajištění jejich bezpečnosti a návratu do života bez násilí. Analýza kvality a dostupnosti pobytových služeb pro oběti domácího násilí (Úřad vlády, 2016) ukázala, že řada registrovaných pobytových služeb má zaregistrovanou cílovou skupinu oběti domácího násilí, nicméně nemá materiálně-technické, bezpečnostní ani personální zajištění služby tak, aby bylo bezpečné jak pro oběti tak pro zaměstnance služby. Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodami identifikace obětí domácího násilí, sestavení bezpečnostního plánu, možnostmi utajení pobytu oběti domácího násilí v azylovém domě (anonymita) v zájmu jejich bezpečí, nezbytnými bezpečnostními prvky azylového domu, i nastavení domácího řádu. Část kurzu se zaměřuje také na metody přímé práce s uživatelkami, které jsou oběťmi domácího násilí tak, aby dokázaly tuto nepříznivou životní situaci překonat a mohly se plnohodnotně vrátit do života bez násilí.

Kurz Distanční formy poradenství pro oběti domácího násilí  (26.5.2021) je zaměřen na zvýšení profesních kompetencí pracovníků při využívání distančních forem poradenství s cílovou skupinou oběti domácího násilí. Oběti domácího násilí stále častěji využívají distanční formy kontaktu, jako jsou telefonní linky, mailové poradenství, chat, videohovory. Dostupnost distančních forem se jeví jako důležitá i vzhledem k lepší místní/časové dostupnosti služby, pro osoby se zdravotním postižením nebo v době karanténních opatření. Kontrola ze strany násilného partnera a izolace, které jsou častými průvodními jevy domácího násilí, kladou specifické požadavky na zajištění bezpečnosti distančních forem komunikace s oběťmi a také na formu a rychlost vyhodnocení rizik a sestavení bezpečnostního plánu. Kurz si klade za cíl zvýšit informovanost účastníků o problematice domácího násilí, seznámit je se specifiky poradenství pro oběti domácího násilí, informovat o výhodách a nevýhodách distančních forem poradenství, náležitostech informovaného souhlasu v případech distančního poradenství, zásadách, výhodách a rizicích anonymního poradenství a v neposlední řadě zvýšit jejich kompetence v zajištění bezpečné komunikace s obětí, vyhodnocování rizik a sestavení bezpečnostního plánu na dálku.

Kurz Posouzení rizika eskalace násilí a management rizik – efektivní ochrana obětí domácího násilí I. (17.6.2021) je zaměřen na zvýšení profesních kompetencí pracovníků v oblasti posouzení rizika opakování a eskalace domácího násilí, včetně rizika fatálních útoků. Případy závažného násilí a vražd v partnerských vztazích mají obvykle historii předchozích útoků a jsou tak posledními články řetězce násilného chování pachatele. Je známo, že riziko závažného násilí a zabití může narůstat, pokud se oběť pokouší vztah ukončit nebo od partnera odejít. Mnoho obětí a pachatelů bylo již před závažným napadením v kontaktu s některou z institucí zabývajících se problematikou domácího násilí včetně OSPOD), což znamená, že potencionální oběť a pachatel jsou těmto institucím známi. Tato situace je naprosto rozdílná od jiných forem násilí či vydírání (kdy oběť pachatele nezná, nebo např. u sexuálních deliktů, kdy dopředu nevíme, kdo se stane obětí) a poskytuje nám tak jedinečnou možnost ochrany oběti a také dětí vyrůstajících v rodinách, kde dochází k domácímu násilí. V úvodní části se kurz zaměřuje na specifika a dynamiku násilného vztahu. V další části se kurz věnuje tématu rizika eskalace násilí, rizikovým faktorům a zejména přináší podrobný přehled nástrojů sloužících k vyhodnocení rizika opakování násilí či rizika zabití. V závěrečné části se kurz věnuje managementu identifikovaných rizik a možnostem efektivní ochrany obětí a jejich dětí.

Možnosti přihlášení a více informací najdete na našich webových stránkách: https://www.rosacentrum.cz/seminare-a-kurzy/

MAPA PRACOVIŠTĚ

PODPORUJÍ NÁS